Inovácia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie vo veku 6 – 15 rokov v banskobystrickom kraji

Informácie o projekte

Innovation of tests of general motor fitness of the school population between 6 – 15 years in Banská Bystrica region

Vyhlasovateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:KEGA č. 039UMB-4/2014
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Čillík Ivan, prof. PaedDr., CSc.
Zahraničný projekt:nie