Inovatívne prostriedky na osvojenie si gymnastických zručností žiakov základných škôl

Informácie o projekte

Innovative sports equipment for acquiring the gymnastic skills in pupils at elementary school

Projekt je zameraný na overenie vplyvu pohybového programu zaradením inovačných prostriedkov gymnastiky na zmenu úrovne zručností u vybraných žiakov základných škôl. Zaujímať nás budú aj zmeny záujmu žiakov a názory učiteľov základných škôl na vyučovanie „gymnastiky bezpečne a zaujímavo“. Našou snahou je prostredníctvom inovačných prostriedkov zaradených v pohybovom programe odstrániť strach a nezáujem u žiakov a prispieť tak k zvýšeniu úrovne gymnastických zručností a ich záujmu o vyučovanie gymnastiky.

Vyhlasovateľ:

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0798/18
Doba riešenia:2018 - 2019
Vedúci projektu:Kremnický Juraj, Mgr. PhD.
Spoluriešitelia:2018: Palovičová Júlia, PaedDr. PhD. (Z); Vagač Michal, Mgr. PhD. (FPV UMB); Rupčík Ľuboš, Mgr. PhD. (FTVŠ UK); Dračková Dana, Mgr. PhD. (UPJŠ); Kondrátová Dominika, Mgr. (D); Mgr. Michaela Slováková, PhD.
2019: Mgr. Michaela Slováková, PhD. (Z); Vagač Michal, Mgr. PhD. (FPV UMB); Rupčík Ľuboš, Mgr. PhD. (FTVŠ UK); Dračková Dana, Mgr. PhD. (UPJŠ); Kondrátová Dominika, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie