Intervencia hravých aktivít na zmenu postojov žiakov k školskej telesnej výchove

Informácie o projekte

Intervention of playful activities to change attitudes of pupils in school physical education

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:VEGA č. 1/0758/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Adamčák Štefan, doc.PaedDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie