Intervenčné pohybové aktivity ako prevencia zdravia populácie Slovenska

Informácie o projekte

Physical activity intervention for the prevention of health of the population of Slovakia

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:VEGA č. 1/0376/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Bendíková Elena, PaedDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie