Miesto turistiky a športovo - pohybových aktivít v prírodnom prostredí v spôsobe života seniorov

Informácie o projekte

Importance of hiking and outdoor activities in the senior´s way of life

Zisťovaním motívov, názorov, záujmov na miesto turistiky a športovo- pohybových aktivít v prírode u seniorov, sa dozvieme prierezové informácie, na základe ktorých sa budeme snažiť objektivizovať a efektívnejšie predikovať trendy a ich potreby.Prehodnocovanie doterajších poznatkov na realizáciu turistických, športových a pobytových aktivít v prírodnom prostredí nastoľuje nové otázky ohľadne ich príťažlivosti a prístupnosti pre cielene vybranú cieľovú skupinu. Len poznanie týchto atribútov sa následne môže stať základným predpokladom pre ich efektívnejšie využívanie. Pritom musíme chápať tieto skutočnosti v širších súvislostiach - v kontexte všestranného a harmonického rozvoja a udržateľnosti osobnosti, čo predstavuje zosúladenie všetkých činností zacielených na zharmonizovanie vybraných aktivít smerujúcich k ich plnohodnotnej realizácii.

Vyhlasovateľ:

VEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:1/0490/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Gorner Karol, prof. PaedDr. PhD.
Spoluriešitelia:2017: Kompán (Z), Smoleňáková, Stráňavská (D)
2018: Kompán (Z), Smoleňáková, Stráňavská
2019: Kompán (Z), Stráňavská
Zahraničný projekt:nie