Postoje žiakov 2.stupňa základných škôl k telesnej a športovej výchove v intenciách školských vzdelávacích programov

Informácie o projekte

Attitudes of pupils at the second stage of primary schools towards physical and sports education within schools education programs

Vyhlasovateľ:

MŠVVaŠ SR a SAV

Zadanie projektu:

VEGA

Číslo projektu:VEGA č. 1/0606/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Bartík Pavol, prof. PaedDr. PhD.
Spoluriešitelia:Michal Jiří, doc. PaedDr. PhD. (Z), Adamčák Štefan, doc. PaedDr., PhD., Vladovičová Nadežda, doc. PaedDr. PhD., Novotná Nadežda, doc. Mgr. PhD., Opáth Lukáš, Mgr., Kubiš Ján, Mgr.
Zahraničný projekt:nie