Psycho-fyziologická diagnostika stresu v rámci pred-štartových stavov v úpolových športoch

Informácie o projekte

The psycho-fyziological diagnostic of stress cosiderring pre – competing physical state in combat sports

Vyhlasovateľ:

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0931/16
Doba riešenia:2016 - 2017
Vedúci projektu:Sližik Miroslav, PhDr. Mgr. PhD.
Spoluriešitelia:Pašková (Z; PF UMB), Broďáni, Longová, Hlavačka (D), Petija (D)
Zahraničný projekt:nie