Tvorba učebných textov a učebných pomôcok pre učiteľov telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách so zameraním na športovú hru basketbal

Informácie o projekte

Creation of textbooks and teaching aids for teachers of physical education and sport in primary and secondary schools with a focus on sports game of basketball

Projekt je zameraný na tvorbu učebných textov a učebných pomôcok zaoberajúcich sa teóriou a didaktikou basketbalu pre potreby výučby základov ŠH basketbal učiteľov telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách, ako aj na tvorbu CD a DVD nosičov s praktickými ukážkami a metodikou nácviku HČJ tradičným ale aj experimentálnym spôsobom prostredníctvom využitia pohybových hier.

Vyhlasovateľ:

KEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:026UMB-4/2017
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Izáková Andrea, Mgr., PhD.
Spoluriešitelia:Krasňanská (Z)
Spoluriešiteľ: UK BA, Tománek (zodpovedný riešiteľ), Argaj (zástupca zodpovedného riešiteľa
Zahraničný projekt:nie