Účinnosť športovej prípravy klubových a reprezentačných basketbalových družstiev v závislosti od veku a pohlavia

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:1/0529/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Izáková Andrea, Mgr. (spoluriešiteľka)
Koordinátor projektu:doc. Peter Mačura, KTVŠ UK,
Spoluriešitelia:Izáková Andrea, Mgr., PhD., Mgr. Horička
Zahraničný projekt:nie