Vplyv tréningu na pohybové schopnosti, telesný a funkčný vývin 5-6 ročných detí

Informácie o projekte

Training influence on motor skills, physical and functional development of 5-6 -year-old children

Vyhlasovateľ:

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0571/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Čillík Ivan, prof. PaedDr. CSc.
Spoluriešitelia:Kremnický (Z), Mandzák, Mandzáková, Willwéber (D)
2018: Kremnický (Z), Mandzáková, Willwéber (D)
Zahraničný projekt:nie