Vzťah agresivity a vybraných osobnostných charakteristík športovcov v súvislosti k športovému zameraniu, výkonnosti a veku

Informácie o projekte

AGGRESSIVENESS IN RELATION TO SPORTSMEN’S SELECTED PERSONALITY CHARACTERISTICS ACCORDING TO THEIR SPORTS SPECIALIZATION, PERFORMANCE AND AGE

Vyhlasovateľ:

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0760/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Rošková Miroslava, Mgr. PhD.
Spoluriešitelia:Gorner (Z), Palovičová, Horička (D), Petija (D), Gregáňová (D), Izáková, Žitniaková, Ďuricová
2018: Gorner (Z), Palovičová, Gregáňová (D), Izáková, Žitniaková, Ďuricová
Zahraničný projekt:nie