Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zmeny úrovne osvojovania si gymnastických zručností v priebehu ročného tréningového cyklu