Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Všeobecná pohybová výkonnosť a telesný vývin žiakov 1. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2012/2013