Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názory a informovanosť žiakov základných škôl na Slovensku o hravých aktivitách spojených s globálnom polohovým systémom (geocaching)