Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport

Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport

Banská Bystrica

(Občianske združenie)

Charakteristika:

Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport Banská Bystrica (ďalej Spoločnosť) je spoločenské združenie dobrovoľne združujúce svojich členov. Spoločnosť sa pri svojej činnosti opiera o učiteľov, doktorandov a študentov Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB.

Zameranie:

Spoločnosť podporuje rozvoj vied o športe, prenos vedeckých poznatkov do telovýchovnej praxe, výmenu skúseností medzi odborníkmi, a to najmä organizovaním vedeckých podujatí, seminárov, konferencií, kongresov s domácou a zahraničnou účasťou. Vydávaním odbornej, vedeckej, metodickej a popularizačnej literatúry, organizovaním kurzov, školení, výstav a podobne, pôsobí na rozvoj telesnej výchovy, na mládežnícky šport, vrcholových šport a šport pre všetkých. Spoločnosť podľa potreby spolupracuje s organizáciami a právnickými osobami, ktoré takéto činnosti a pohybové aktivity organizujú. Spoločnosť nevykonáva žiadne podnikateľské aktivity.

Členstvo:

Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať každý dospelý jednotlivec, ktorý súhlasil s jej stanovami, dobrovoľne sa zaviaže plniť členské povinnosti, vyplní registračnú prihlášku a zaplatí ročný členský príspevok, výšku ktorého stanoví  Výkonný výbor.

Výkonný výbor:

-       Predseda:

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. – KTVŠ FF UMB

-       Členovia Výkonného výboru:

PaedDr. Boris Beťák, PhD. – KTVŠ FF UMB

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. – Banská Bystrica

Rôzne:

Vznik spoločnosti a spolupráca s KTVŠ FF UMB sa datuje od roku 1997.

Od vzniku podporuje množstvo vedeckých, odborných, ale aj spoločenských aktivít členov KTVŠ.

V rokoch 2009 až 2014 podporovala vydávanie vedeckého časopisu KTVŠ - EXERCITATIO CORPOLIS- MOTUS-SALUS.

 

 

Kontakt:

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7564
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
č. 53