Kde nás nájdete

KTR FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 4130
e-mail: jana.kovacova2@umb.sk

Profil katedry

Charakteristika katedry

Katedra v oblasti štúdia organizačne a pedagogicky zabezpečuje tzv. translatologický základ pre všetky programy v študijnom odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo a organizačne zabezpečuje 3. stupeň doktorandského štúdia odboru Translatológia.

Štúdium  programov v uvedenom odbore predpokladá, že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Preto sa vytvorila štruktúra predmetov združených v translatologickom základe. Program translatologického základu zahŕňa:

vyučovanie translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia),

disciplíny literárnovedného pozadia s dôrazom na medziliterárne špecifiká (prekladová literatúra, literárna komparatistika),

komparatívnu lingvistiku a ďalšie predmety, nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka.

♦ Zostavený program sa zameriava aj na praktické cvičenia zo slovenčiny pre prekladateľov a tlmočníkov, teda slovenčiny ako štátneho jazyka, keďže zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich translatológov. Jazyková kompetencia študentov sa teda dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku v prekladateľskej praxi. Koncepcia vychádza zo skutočnosti, že translátor v rámci Európskej únie tlmočí a prekladá predovšetkým z/do materinského jazyka (vzťah východiskový-cieľový jazyk). Študenti medziodborového štúdia slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo absolvujú praktické lingvistické disciplíny s komparatívnym, resp. kontrastívnym akcentom.

Katedra úzko spolupracuje s ostatnými filologicky orientovanými pracoviskami aj na poli vedy a výskumu.

Výskum

Členovia katedry sa vo vedeckej oblasti dlhodobo orientujú predovšetkým na výskum teórie všeobecnej translatológie, praktických otázok prekladu a tlmočenia, špeciálnych disciplín i praxeológie prekladu; komparáciu jazykov, s čím súvisí aj výskum lingvokulturologickej sféry konkrétnych geograficko-kultúrnych celkov; ako aj na výskum synchrónnej lingvistiky korešpondujúci s potrebami absolventa odboru prekladateľstva a tlmočníctva v praxi. Osobitný priestor je vymedzený recepcii inonárodných literatúr a literárnej komparatistike.

V súvislosti s načrtnutým portfóliom vedeckovýskumných a odborných aktivít sa katedra okrajovo venuje aj výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka. (Napr. PhDr. I. Šuša, PhD. pôsobil ako lektor slovenského jazyka v Neapole /Taliansko/, PhDr. Ladislav György, PhD. zase v Segedíne /Maďarsko/).

Členovia Katedry translatológie publikovali množstvo odborných článkov, štúdií a monografií doma aj v zahraničí a udržujú bohaté kontakty s ďalšími filologicky zameranými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Česko a i.). Organizačne sa podieľajú na medzinárodných vedeckých podujatiach (napr. konferencia Preklad a tlmočenie), resp. participujú v redakčných a vedeckých radách filologicky a translatologicky orientovaných časopisov (napr. Nová Filologická Revue, Kritika prekladu, Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények a i.).

Členovia katedry

PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vedúca katedry, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F324
PhDr. Ladislav György, PhD.

PhDr. Ladislav György, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F326
doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúcej katedry, člen Komisie pre medzinárodné vzťahy, člen Akademického senátu FF UMB, predseda Odborového zväzu OZPŠaV FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F326
Kováčová Jana

Kováčová Jana

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 7115, 0907925072
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
115