2. apríla 2014 sa konal v poradí už 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Preklad a tlmočenie. Tentokrát niesla podtitul: Má ešte translatológia čo ponúknuť?

Na konferencii sa teda riešili otázky súčasných problémov translatológie a budúcnosti translatologických výskumov.
Konferencfiu organizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB spolu s ŠVK Banská Bystrica, Katedrou translatológie FF UMB, a Občianskym združením Filológ.
Konferenciu otvoril a prítomných privítal dekan Filozofickej fakulty UMB doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., ktorý zároveň zhodnotil aj doterajšie výskumy v oblastiprekladu a tlmočenia. Hosťom konferencie bola uznávaná nemecká translatologička prof. Christiane Nord, ktorá predniesla príspevok Quo vadis, Translatology?
Nasledovalo rokovanie v sekciách všeobecná translatológia, odborný preklad, umelecký preklad, tlmočenie, didaktika prekladu a tlmočenia.
Na konferencii sa aktívne zúčastnili aj všetci členovia Katedry translatológie, ich príspevky budú uverejnené v pripravovanom zborníku.