Lingvokomunikačné aspekty v kontexte metodiky slovenčiny ako cudzieho jazyka alebo Prednáška o slovenčine ako cudzom jazyku na Katedre translatológie

Zdá sa, že otázka vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka v poslednej dobe „naberá druhý dych“.  Prispieva k tomu nielen globalizácia a možnosti vzdelávať sa a pracovať v inom štáte, ale aj súčasná migračná situácia v Európe. Navyše na Univerzite Mateja Bela patrí vyučovanie slovenčiny pre cudzincov k prioritným okruhom záujmu.

Dni vedy a Dni otvorených dverí sa stali príležitosťou zorganizovať dňa 12.11.2015 prednášku týkajúcu sa teoretických aj praktických otázok vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka. Katedra translatológie totiž už druhý rok úspešne realizuje každý semester nepovinné celouniverzitné predmety Slovenčina pre cudzincov 1 a 2 a počet záujemcov neustále narastá, pretože na UMB sa vzdeláva stále viac zahraničných študentov.

Prednášku Lingvokomunikačné aspekty v kontexte metodiky slovenčiny ako cudzieho jazyka pripravil a predniesol kolega z Katedry translatológie PhDr. Ladislav György, PhD., ktorý pôsobil ako lektor na Segedínskej univerzite v Maďarsku, získal certifikát o metodike vyučovania SJ ako cudzieho jazyka v SAS, a taktiež sa podieľa na pedagogickom pôsobení v predmete Slovenčina pre cudzincov 1 a 2.

Prítomným v hodinovej prednáške priblížil tri tematické okruhy:  1. Slovenčina ako cudzí jazyk alebo je slovenčina ťažká?; 2. Didaktika slovenčiny ako CJ a princíp interlingválnej proxemiky  a 3. Poznámky k metodickým postupom vo vyučovaní slovenčiny ako CJ. Vychádzal z definície didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktorá hovorí, že „didaktika SJ ako CJ skúma osobitosti sprístupňovania (opisu, výučby) a osvojovania slovenského jazyka a reálií z pohľadu cudzincov. Cieľom predmetu je špecifikácia lingvodidaktickej koncepcie so zreteľom na sociolingvistické a etnokultúrne faktory, reflektujúce aktuálne okolnosti pedagogickej komunikácie/ interakcie, ktoré ovplyvňujú didaktický cieľ, obsah učiva i výber optimálnych učebných foriem a metód.“ (Pekarovičová) Priblížil profil absolventa kurzu, jednotlivé metódy vyučovania, konkrétne problémy osvojovania si slovenčiny ako cudzieho jazyka (fonetickej, morfologickej a komunikačnej kompetencie), upozornil na problematické miesta osvojovania si Sj ako CJ a na komunikačné bariéry (znalostné /kódové a informačné/, fyzikálne /paralingválne, extralingválne/, interakčné a transkultúrne). Následne uviedol konkrétne príklady, keď zábavným spôsobom analyzoval konkrétne prejavy a poukázal na problémy a ich príčiny.

Zaujímavú prednášku za prítomnosti vedúceho katedry PhDr. Ivana Šušu, Ph.D. uviedla a moderovala PhDr. Anita Huťková, PhD., ktorá prítomným predstavila aj doterajšie, najmä knižné  diela Dr. Györgya, PhD. a jeho pôsobenie ako pedagóga.

Vydarené podujatie sa nieslo v duchu pripomenutia si rozvoj vedy na Slovensku a dúfame, že prítomných obohatilo o zaujímavé poznatky z tejto praktickej oblasti.