Jednou z nosných úloh fakúlt, resp. univerzít je propagácia vedy a výskumu v širšom (nielen vedeckom) prostredí. Niektoré z tém, najmä historických a literárnych, formujú či reflektujú pamäť národa. Vedúci Katedry translatológie FF UMB PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.  bol hosťom štyroch hodinových relácií Rádia Lumen Rozhovor týždňa.

V prvej relácii vystúpil dňa 26. júna 2013. Objasnil v nej pojem memoárová literatúra, jej význam, formy, vzťah dielo-autor (svedok). V druhej relácii, odvysielanej 24. júla 2013, sa zameral na konkrétne memoáre slovenských Židov, ktorí prežili holokaust, resp. na porovnanie so zahraničným kontextom. Rádio si vybralo nášho kolegu ako odborníka na slovenskú a európsku memoáristiku (je autorom monografie o slovenskej a talianskej memoárovej literatúre a početných vedeckých štúdií s uvedenou témou). V tretej a štvrtej relácii z 28.12. 2013 a 8. 1. 2014 priblížil poslucháčom míľniky našej prekladovej literatúry v minulosti a dnes (chronologicky), postaveniu a miestu prekladateľa a jej odkazu dnešnému čitateľovi. Zameral sa v nich aj na ideologické pozadie, ktoré ovplyvňovalo výber jednotlivých diel na preklad, ako aj na charakteristiky jednotlivých období v našej prekladovej literatúre.
Relácie si môžete vypočuť z archívu rádia na stránke:  http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=85
(Foto: Ivan Šuša a redaktorka Rádia Lumen Kristína Hatarová)