Katedra translatológie Filozofickej fakulty UMB (KTR FF) v akademickom roku 2014-2015 po prvýkrát otvorila celouniverzitný voliteľný predmet Slovenčina pre cudzincov 1 realizovaný v zimnom semestri a Slovenčina pre cudzincov 2, ktorý prebiehal v letnom semestri.

Spolu 17 študentov z rôznych krajín Európy  (Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Poľsko, Čierna Hora, Rumunsko a Ukrajina), študujúcich na UMB rôzne odbory/ programy (cudzie jazyky, históriu, medzinárodné vzťahy, európske kultúrne štúdiá a pod.), malo možnosť osvojiť si základy slovenského jazyka na úrovni bežnej hovorenej a písanej komunikácie. Členovia KTR FF okrem praktických jazykových cvičení a konverzácii oboznámili študentov aj s reáliami Slovenska, jeho históriou a kultúrou. Študenti po ukončení tohto kurzu sú schopní komunikovať v slovenskom jazyku na základnej dorozumievacej úrovni tak, že bez problémov zvládnu každodenné komunikačné situácie. 

Katedra translatológie FF UMB však neponúka podobné aktivity prvýkrát. V roku 2006 (ešte ako Katedra slovakistiky Filologickej fakulty UMB) realizovala intenzívny kurz EILC Slovenčina pre cudzincov. Kurz prebiehal počas celého júla, pričom študenti z Fínska, Švajčiarska, Francúzska a Poľska popri svojom štúdiu absolvovali aj početné náučné výlety do okolia Banskej Bystrice, do Tatier, Košíc a iných oblastí Slovenska.

Členovia KTR FF  kontinuálne vyučovali aj v letných kurzoch slovenčiny pre cudzincov, ktoré organizovalo Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem toho prednášajú o metodike vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka nielen na domácej univerzite, ale v rámci programu Erasmus aj v zahraničí (Česko, Maďarsko, Poľsko), takisto často publikujú o tejto problematike najmä v zahraničných zborníkoch a periodikách (Česko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko, Rumunsko...). Niektorí členovia katedry pôsobili ako lektori slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zahraničných univerzitách (v Taliansku a v Maďarsku) a absolvovali celoročný kurz Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka (akreditovaný MŠVVaŠ SR) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Katedra translatológie plánuje ponúknuť túto žiadanú vzdelávaciu aktivitu aj v ďalšom akademickom roku.