ŠVA

Organizačné informácie

- tohtoročná ŠVA sa uskutoční 5. 4. 2017 (streda)
- Prihlášky môžu študenti odovzdávať do konca februára 2017 PhDr. Anite Huťkovej, PhD.
- Práce odovzdať príslušnému školiteľovi na katedrách po dohode najneskôr do 31. marca

Všetky informácie, materiály, prihláška a Smernica 1/2013 sa nachádzajú tu:

https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-vedu-a-doktorandske-studium/sva/
Študenti môžu za kvalitnú prácu získať 2 kredity + majú možnosť získať body pri prijímaní na program ERASMUS či publikovanie najlepších prác v elektronickom časopise Motus in verbo

Témy:

Doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.: Deformovaný obraz východiskovej kultúry v cieľovom recepčnom prostredí cez prizmu prekladu

PhDr. Anita Huťková, PhD.: Čas a priestor v preklade Gogoľovho románu Mŕtve duše

PhDr. Ladislav Gyorgy, Ph.D.: Komparatívna analýza vyjadrenia slovesného deja v preklade a v origináli (na osi tempus - modus - aspekt/slovenčina - cudzí jazyk)

PaedDr. Eva Čulenová, PhD.: Postavenie autora odborného diela humanitného charakteru v súčasnej spoločnosti