Informácie o projekte

Areal intersections of memoirs with the topic of Holocaust

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:VEGA č. 1/0031/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Šuša Ivan, PhDr., Ph.D
Spoluriešitelia:Prando Patrizia, PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie