Informácie o projekte

Slovak and Italian relations in the frame of areal philology

Areálová filológia je pomerne nový pojem, ktorý si o. i. všíma presahy filológie do ďalších, zväčša sociálnych vied. V súčasnosti totiž literárna veda (najmä literárna komparatistika a jej výskum) štúdiom a analýzou rôznych typov textov (od umeleckých, cez vedecké až po publicistické) spája filológiu so sociálnymi vedami, najmä s politológiou a sociológiou.

Číslo projektu:UGA
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Spoluriešitelia:Dr. Patrizia Prando, PhD.
PhDr. Ladislav Gyorgy
Zahraničný projekt:nie

Areálová filológia je pomerne nový pojem, ktorý si o. i. všíma presahy filológie do ďalších, zväčša sociálnych vied. V súčasnosti totiž literárna veda (najmä literárna komparatistika a jej výskum) štúdiom a analýzou rôznych typov textov (od umeleckých, cez vedecké až po publicistické) spája filológiu so sociálnymi vedami, najmä s politológiou a sociológiou. V projekte je vymedzený najmä vzťah literatúra (resp. dejiny literatúry) a politologický areál. Podstatou projektu je hľadanie súvislostí medzi oboma zložkami - filologickou i politickou (politologickou) - a to na základe analýzy vybraných textov. Vzhľadom na odbornú profiláciu hlavného riešiteľa a spoluriešiteľov sa projekt pohybuje na osi slovensko-talianskych vzťahov.