Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5127
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
K 127 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
08:30 - 09:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Termín konzultácie je potrebné vopred dohodnúť. Konzultácie sa môžu uskutočniť aj mimo základných konzultačných hodín.

Kde ma nájdete

prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 127 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5127
Email: katarina.chovancova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Curriculum vitae 

Vzdelanie 

2013 doc. - docentúra v odbore všeobecná jazykoveda - Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Názov habilitačnej práce: Sprostredkovaná komunikácia.

2008 PhD. - doktorandské štúdium v odbore všeobecná jazykoveda (science du langage). Dizertačná práca Les discussions en direct sur Internet: conditions d'énonciation, propriétés linguistiques, aspects pragmatiques (školiteľka prof. Marie-Claude LE BOT) Université Rennes 2 - Haute Bretagne, Rennes, Francúzsko

2005 PhDr. - rigorózne pokračovanie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Rigorózna práca Komunikačné prostriedky v elektronickej konverzácii

2003 DEA - Diplôme d'études approfondies - Université Rennes 2 - Haute Bretagne

2001 Mgr. - Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - učiteľstvo akademických predmetov: aprobácia anglický jazyk - francúzsky jazyk. Diplomová práca The Theme of Illusion and Isolation in Carson McCuller's "Reflections in a Golden Eye" (vedúca DP: PhDr. Katarína Feťková, PhD.)

Vedeckovýskumná činnosť

• členka výskumného tímu LIDILE-ELIA (Linguistique et didactique des langues étrangères) od roku 2002 - Université Rennes 2 - Haute Bretagne (Francúzsko)
• výskum v oblasti francúzskej jazykovedy zameraný na pragmalingvistiku a sociolingvistiku vybraných typov diskurzov
• výskum v oblasti syntaxe spontánneho hovoreného a písaného prejavu, so zameraním na niektoré druhy elektronicky sprostredkovanej komunikácie
 

Členstvá:

- členka vedeckej rady časopisu Romanica Olomucensia

- členka vedeckej rady a redakčnej rady časopisu Motus in Verbo

- členka riadiaceho výboru Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

- členka asociácie vysokoškolských učiteľov francúzskeho jazyka FrancAvis

Riešené výskumné úlohy

Typ projektu/grant. schémy: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Názov projektu: Exolingválna komunikácia v korpusovom spracovaní

Číslo projektu: VEGA č. 1/0020/18

Doba realizácie projektu: január 2018 - december 2020

Typ projektu/grant. schémy: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Názov projektu: Valenčné potencie slovies v kontraste
Číslo projektu: VEGA č. 1/0084/14

Doba realizácie projektu: január 2014 - december 2016

Typ projektu/grant. schémy: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum
Číslo projektu: SK-FR-0023-11

Doba realizácie projektu: január 2012 - december 2013
Úloha v projekte: vedúca riešiteľského kolektívu

Typ projektu/grant. schémy: Vedecká grantová agentúra MŠSR
Názov projektu: Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa
Číslo projektu: VEGA č. 1/0790/10
Doba realizácie projektu: január 2010 - december 2011
Úloha v projekte: vedúca riešiteľského kolektívu

Typ projektu/grant. schémy: Jean Monnet
Názov projektu: Chaire Jean Monnet ad personam (Adpersonam Jean Monnet katedra)
Doba realizácie projektu: 2009 -2013
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Typ projektu/grant. schémy: Univerzitná grantová agentúra UMB
Názov projektu: Aktuálne otázky politického diskurzu európskych inštitúcií a ich prezentácia vo verejnoprávnych obrazových elektronických médiách vybraných krajín z pragmalingvistického hľadiska
Doba realizácie projektu: júl 2009 - jún 2011
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Typ projektu/grant.schémy: Socrates Comenius 2
Názov projektu: ISTEPEC „Intercultural Studies in Teacher Education to Promote European Citizenship" (Interkultúrne štúdie vo vzdelávaní učiteľov s cieľom propagovať európske občianstvo)
Doba realizácie projektu: október 2004 - september 2007
Úloha v projekte: lokálna koordinátorka

Typ projektu/grant.schémy: Socrates Lingua
Názov projektu: ALPCU „Apprendre les langues des pays candidats à l‘entrée dans l'UE" (Učiť sa jazyky krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ)
Doba trvania projektu: 2003-2006
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Typ projektu/grant.schémy: FAGA
Názov projektu: „Bilingválne slovníky (slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské) - súčasný stav a využitie"
Doba trvania projektu: 2002-2003
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

 

Pedagogická činnosť
• na Univerzite Mateja Bela výučba predmetov: syntax francúzskeho jazyka, lingvistická pragmatika, sociolingvistika, fonetika francúzskeho jazyka, odborný preklad

• hosťujúca pedagogička na Univerzite v Rennes, Faculté des Arts, Lettres et Communication. V zimnom semestri 2004/2005 vyučovala predmet Morphosyntaxe - 2. roč. Bc, študijný odbor Moderná filológia a v zimnom semestri 2005/2006 vyučovala predmet Analyse du discours - 3. roč. Bc., študijný odbor Moderná filológia.

• v období 2001 - 2006 s prestávkami vyučovanie francúzskeho jazyka v Alliance française v Banskej Bystrici

Kontaktný formulár

=