Publikačná činnosť 1

Výber publikačnej činnosti 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

      Človek - profesia - rodina : kapitoly z urbánnej etnológie / Katarína Koštialová ; rec. Viera Feglová, Monika Vrzgulová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2009. - 262 s. - ISBN 978-80-8083-784-6

       Etnológia vidieka : tradícia, zmena, inovácia / Katarína Koštialová ; rec. Viera Feglová, Zuzana Beňušková. - 1. vyd. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2017. - 168 s. [8,20 AH]. - ISBN 978-83-81111-007-5

 

 

 ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

          Gender and governance in rural communities of postsocialist Slovakia / Alexandra Bitušíková, Katarína Koštialová. In Postsocialist Europe : anthropological perspectives from home / ed. László Kürti, Peter Skalník. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2009. - ISBN 978-1-84545-474-6. - S. 29-50 [1,30 AH]. - Kapitola je evidovaná v databáze Scopus.

           Pamäť malého mesta prostredníctvom socioprofesijnej skupiny. Na príklade Zvolena a socioprofesijnej skupiny železničiarov / Katarína Koštialová. In Paměť města : obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. - 21. století . Brno : Etnologický ústav Akadémie věd České republiky, Statutární město Brno, Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2009. - ISBN 978-80-87112-22-9. - S. 97-120. 

            Revitalizácia tradičnej kultúry vidieka v procesoch globalizácie / Katarína Koštialová. In Revitalizácia tradičnej kultúry a lokálna identita / ed. Zdena Krišková, - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - ISBN 978-83-7490-661-6. - S. 59-74 [1,15 AH].

           The traditional tastes of the Hont Region, Slovakia / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Traditional food in the Central Europe : history and changes.  Prague : Institute of ethnology of the Academy of sciences of the Czech Republic, 2013. - ISBN 978-80-87112-80-9. - S. 98-116 [1,04 AH].

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

           Diverzita v rozvojových programoch mesta = Diversity in Development Programmes of a Slovak City / Katarína Koštialová. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku I. : štúdie, dokumenty, materiály / ed. Alexandra Bitušíková, Teoretické východiská k štúdiu diverzity. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu, 2007. - ISBN 978-80-8083-345-9. - S. 94-114.

            Zahraničná firma a zahraniční manažéri v malom slovenskom meste (prípadová štúdia) = A Foreign Company and Foreign Managers in a Small Slovak Town / Katarína Koštialová.

In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. : Cudzinci medzi nami / ed. Alexandra Bitušíková, Daniel Luthe.- Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-700-6. - S. 84-100.

            Podiel mestských inštitúcií na organizovaní rituálov : Zvolen / Katarína Koštialová. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste.  / ed. Alexandra Bitušíková, Daniel Luther,  - 1. vyd. - Banská Bystrica, Bratislava : Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Ústav etnológie SAV, 2010. - ISBN 978-80-557-0008-3. - S. 79-94 [1,32 AH]

 ABD04           Kultúra / Katarína Koštialová. In Zvolen : 1243 - 2013 / zost. Juraj Bebej, Pavol Maliniak, Silvia Čatayová ; rec. Eduard Bublinec, Július Alberty ... [et al.]. - Zvolen : Mesto Zvolen, 2013. - ISBN 978-80-971236-7-3. - S. 370-389 [1,2 AH]. [KOŠTIALOVÁ, Katarína (100%)]

           Zmeny v pracovnom živote: príbeh jednej firmy a jej zamestnancov = Changes in the working life: the story of a company and its employees / Katarína Koštialová. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV., Spoločenská zmena a adaptácia. / ed. Alexandra Bitušíková, Daniel Luther.  - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2013. - ISBN 978-80-88997-52-8. - S. 19-35 [1,39 AH].

           Tradičná duchovná kultúra / Katarína Koštialová. In Dobrá Niva : monografia obce / zost. Slavomíra Očenášová Štrbová. - Dobrá Niva : Obec Dobrá Niva, 2014. - ISBN 978-80-971797-3-1. - S. 137-154 [1,10 AH].

            Hlavné aspekty transformácie sídliska. Sídlisko Zvolen - Podborová = The main aspects of the transformation of town districts. Zvolen - Podborová housing estate / Katarína Koštialová. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku V., Občania a priestory mesta. = Cultural and social diversity in Slovakia V. Citizents and urban space. / ed. Jolana Darulová.  - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1044-0. - S. 69-94 [1,28 AH].

           Inteligentné mestá - smart cities, nový trend rozvoja miest / Katarína Koštialová. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku VI., Nové trendy rozvoja slovenských miest. / ed. Katarína Koštialová.  - 1. vyd. - Banská Bystrica : Signis, 2018. - ISBN 978-80-973146-1-3. - S. 40-59 [1,25 AH].

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

          Multikultúrnosť a multietnicita : kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. - 272 s. - ISBN 978-80-557-0018-2.

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

           Activities Supporting the Awareness of Historical Background and Creating an Image of the Town / Katarína Koštialová. In Urban people = Lidé města = the city identity - memory - minorities. Roč. 10, č. 2(2008). - Prague : Charles University, Faculty of Humanities, 2008. - ISBN 1212-8112.

           Kultúrne dedičstvo - v politike, praxi a vzdelávaní (na príklade Slovenska) / Jolana Darulová, Katarína Koštialová.

In Studia etnologiczne i antropologiczne : dziedzistwo kulturowe "nadbagażem" codzienności? / ed. Halina Rusek, Kinga Czerwińska, Katarzyna Marcol; rec. Jan Adamowski, Władysław Baranowski ... [et al.]. Tom 12 (2012), s. 229-240. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. - (Studia etnologiczne i antropologiczne). - ISSN 0208-6336. [DARULOVÁ, Jolana (50%) - KOŠTIALOVÁ, Katarína (50%)]

            Interpretácie ne/hraníc susedných stredoslovenských miest Banská Bystrica - Zvolen / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Studia etnologiczne i antropologiczne : obszary kulturowe współecznego mista - funkcje i pogranicza / ed. Grzegorz Odoj, Magdalena Salbot ; rec. Anna Szyfer, Wojciech Olszewski. Tom 13 (2013), s. 143-158. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - (Studia etnologiczne i antropologiczne). - ISSN 1506-5790.[DARULOVÁ, Jolana (50%) - KOŠTIALOVÁ, Katarína (50%)]

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

    Komunikačné miesta profesijných skupín : (miesto ako prostriedok identifikácie stavovskej príslušnosti) / Katarína Koštialová. In Journal of urban ethnology. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, 2006. - ISSN 1429-0618. - Roč. 8 (2006), s. 63-67.
    Activities supporting the awareness of historical background and creating an image of the town / Katarína Koštialová. In Urban people = Lidé města = the city identity - memory - minorities. Roč. 10, č. 2(2008). - Prague : Charles University, Faculty of Humanities, 2008. - ISBN 1212-8112.

    Utilisation of the potential of urban spaces during the winter period (using the example of revitalisation and humanisation in the town of Zvolen) = Využívanie potenciálu urbánnych priestorov v zimnom období (na príklade revitalizácie a humanizácie námestia v meste Zvolen) / Katarína Koštialová. In Journal of urban ethnology. - Kraków : Instytut Archeologii i Ethnologii, 2017. - ISSN 1429-0618. - No. 15 (2017), pp. 129-143.

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

       K diferenciácii profesijnej skupiny železničiarov / Katarína Koštialová.
In Slovenský národopis : recenzovaný časopis = Slovak Ethnology. - Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2002. - ISSN 1335-1303. - Roč. 50, č. 2 (2002), s. 209-216.

       Mesto univerzite - univerzita mestu : prípadová štúdia vzťahu vysokoškolskej inštitúcie a spoločenstva mesta Zvolen / Katarína Koštialová. In Slovenský národopis = Slovak ethnology. Roč. 58, č. 2 (2010). - Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2010. - ISSN 1335-1303. - Roč. 58, č. 2 (2010), s. 176-193.

        Revitalizácia tradičného stravovania netradičnými, alternatívnymi formami / Jolana Darulová, Katarína Koštialová.

In Etnologické rozpravy : recenzovaný časopis. - Banská Bystrica : Národopisná spoločnosť Slovenska, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FF UMB v Banskej Bystrici, Ústav etnológie SAV v Bratislave, 2014. - ISSN 1335-5074. - Roč. 21, č. 2 (2014), s. 104-116.

        Mesto a kultúrne dedičstvo. Zachovávanie, ne/revitalizácia, nová tradícia? = City and cultural heritage. Preservation, non/revitalisation, new tradition? / Katarína Koštialová. In Etnologické rozpravy : recenzovaný časopis. - Bratislava : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2015. - ISSN 1335-5074. - Roč. 22, č. 1 (2015), s. 88-97.

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

           Spoluvytváranie historického vedomia a obrazu mesta prostredníctvom záujmovej skupiny = Creating historical feeling and a concept of a town through an interest group / Katarína Koštialová. In Město - identita - paměť / Blanka Soukupová ... [et al.]. - Bratislava : Zing Print, 2007. - ISBN 978-80-88997-40-5. - S. 210-220.

            Lesy, lesníctvo a lesníci v mýtoch malého mesta = Woods, Woodcraft an the Woodlanders in the Myths of a Small City. As an Example: Zvolen City : na príklade mesta Zvolen / Katarína Koštialová.

In Evropské město : identita, symbol, mýtus : [kolektivní monografie] / editoři Blanka Soukupová ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - ISBN 978-80-88997-44-3. - S. 143-156.
           Kultúrne dedičstvo a globálne/lokálne prejavy v súčasnom malom meste / Katarína Koštialová. In Studia etnologiczne i antropologiczne : globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - ISSN 1506-5790. - Tom 14.
         Múzeá národnostných menšín na Slovensku - mediátor tradícií a identity / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Muzeum a identita : etnologické pohledy / rec. Alena Křížová. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírode v Rožnově pod Radhoštěm, 2016. - ISBN 978-80-87210-59-8. - S. 133-141.

        Mesto - ľudia - trauma: "Dočasný" pobyt sovietskych vojakov v malom meste / Katarína Koštialová. In Národy - města - lidé - traumata : urbánní studie. sv. 12. - 1. vyd. - Praha : Karlova univerzita, Fakulta humanitních studií UK, 2017. - ISBN 978-80-7571-014-7. - S. 79-88.

 

 AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 AED01           Využívanie kultúrneho dedičstva Slovenska v prospech cestovného ruchu / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Folia Turistica 2 : zborník vedeckých prác / vedec. red. Marian Gúčik ; rec. Marian Gúčik, Jana Kučerová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-557-0351-0. - S. 48-56. [DARULOVÁ, Jolana (50%) - KOŠTIALOVÁ, Katarína (50%)]

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

           Tradičná kultúra ako faktor rozvoja mestského turizmu (na príklade mesta Zvolen) = Traditional culture as a factor in the development of urban tourism (for example, Zvolen) / Katarína Koštialová. In XIV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Bořetice, 22. - 24. června 2011 / ed. Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - ISBN 978-80-210-5513-1. - S. 295-302.  - Článok je evidovaný v databáze WoS.

            Ethnic minorities in Slovakia, foreigners or citizens? / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Citoyennetés, voisinages et minorités en Europe / Citizenships, neighbourhoods and minorities in Europe : international conference on citizenship and nationalities in Europe, April 27-30, 2011, Banská Bystrica / zost. Ján Koper, Gilles Rouet. 3. - Bruxelles : Bruylant, 2012. - ISBN 978-2-8027-3568-7. - S. 207-217.  - Článok je evidovaný v databáze WoS.

             Kultúrne dedičstvo ako podpora vidieckeho turizmu = Cultural heritage as a support for rural tourism / Katarína Koštialová. In 19th international colloquium on regional sciences = 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : conference proceedings. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8272-4. - S. 1032-1039.- Článok je evidovaný v databáze WoS.

 

 FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

      Sféry ženy : sociológia, etnológia, história / ed. Jolana Darulová, Katarína Koštialová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. - 441 s. - ISBN 80-8055-999-6

      Subkultúry v meste : etnologické štúdie socioprofesijných skupín / ed. Katarína Koštialová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. - 173 s. - ISBN 80-8083-153-X

       Ženy v slovenskom/európskom akademickom a výskumnom prostredí  / ed. Kamila Beňová, Katarína Koštialová ; rec. Gabriela Kiliánová, Robert Klobucký. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, 2012. - [90] s - ISBN 978-80-557-0376-3

      Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku VI., Nové trendy rozvoja slovenských miest. / ed. Katarína Koštialová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Signis, 2018. - 205 s. - ISBN 978-80-973146-1-3

 EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

          Katarína Nováková: Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácie / Katarína Koštialová. In Ethnologia Actualis Slovaca. - Trnava : Universitas ss. Cyrilli et Methodii Tyrnaviae, 2010. - ISSN 1336-569X. - Roč. 2010, č. 11, s. 142-144. Recenzia na: Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácie / Katarína Nováková. - Univerzita sv. Cyrila a Metoda ; Trnava, 2010

          Peter Salner: Požehnaný spravodlivý sudca. Súčasné formy židovského pohrebu / Katarína Koštialová. In Lidé města = Urban people : [peer-review scholarly journal]. - Praha : Karloval Univerzita, Fakulta humanitních studií, 2015. - ISSN 1212-8112. - Roč. 17, č. 3 (2015), s. 539-541. Recenzia na: Požehnaný spravodlivý sudca. Súčasné formy židovského pohrebu / Peter Salner. - Bratislava ; Ústav etnológie SAV, 2014. - ISBN 978-80-88997-56-6

        Peter Salner: Židia na Slovensku po roku 1945 : (komunita medzi vierou a realitou) / Katarína Koštialová. In Český lid. - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2017. - ISSN 0009-0794. - Roč. 104, č. 2 (2017), s. 273-275. Recenzia na: Židia na Slovensku po roku 1945 : (komunita medzi vierou a realitou) / Peter Salner. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, VEDA, 2016. - ISBN 978-80-224-1510-1