Mgr. Katarína Pazderová

Doktorandka, 3. rok štúdia

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Formu a čas konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť cez e-mail: katarina.pazderova@umb.sk.

Kde ma nájdete

Mgr. Katarína Pazderová
Katedra filozofie
Filozofická fakulta Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: katarina.pazderova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Študijný odbor: Filozofia

Študijný program: Systematická filozofia

 

Téma dizertačnej práce: Existenciálny a inštrumentálny charakter zmyslu života

Školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

 

Predchádzajúce štúdium:

2013 - 2018: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a filozofie

 

Študijné pobyty, konferencie a vedecké aktivity:

2020 Medzinárodná vedecká konferencia: Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti (filozofické a literárne reflexie) (Banská Bystrica)

2019 Mesačná výskumná mobilita (1. 3. 2019 - 1. 4. 2019), Filozofická fakulta Ostravskej univerzity (Ostrava)

2018 Medzinárodná vedecká konferencia: Hodnoty a utváranie zmyslu života človeka (Banská Bystrica)

 

Podiel na výskume vo vedekých projektoch:

2020 - 2021 Členka riešiteľského kolektívu v projekte VEGA 1/0043/20 Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti v dnešnej postmodernej dobe (filozofické a literárne reflexie). Vedúca projektu: Mgr. Eva Pršová, PhD.

2018 - 2019 Členka kolektívu v projekte VEGA 1/0068/17 Formulácia a reformulácia zmyslu života človeka v jeho hodnotovom systéme (filozofické skúmania). Vedúci projektu: prof. Ján Šlosiar, PhDr. CSc.

 

Publikácie:

PAZDEROVÁ, K. 2021. Kierkegaardovo vysvetlenie existenciálnej úzkosti a hľadanie zmyslu života. In : Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti (filozofické a literárne reflexie). Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. S. 111 – 127. ISBN 978-80-99944-49-8

PAZDEROVÁ, K. 2018. Kríza ako podnet hľadania zmyslu života a zmysel zmyslu života. In : Hodnoty a utváranie zmyslu života. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. S. 155 – 169. ISBN 978-80-557-1508-7

Kontaktný formulár

=