BLD 1 ex

Biologicko-lekárske vedy 1

PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU:

 

Študent v záverečnom týždni počas semestra preukáže praktické zvládnutie resuscitačných techník a v skúškovom období absolvuje písomný test z biologicko-lekárskych vied. Maximálny počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie predstavuje 100%. Zodpovedá klasifikačnej stupnici hodnotenia (A = 100 - 94%, B = 93 - 86%, C = 85 - 79%, D = 78 - 72%, E = 71 - 65%). Kredity sa pridelia študentovi, ktorý získal z predmetu za plnenie určených podmienok minimálne 65% všetkých bodov.
a) priebežné hodnotenie:

praktické zvládnutie resuscitačných techník- 20b (min. 10b)

b) záverečné hodnotenie:

písomný test: 80b (min. 55b)

 

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU:

Bunka, tkanivá, základné rozdelenie a charakteristika. Anatomická stavba a funkcia orgánových systémov ľudského tela – oporno-pohybová sústava, dýchacia sústava, obehová sústava, cievny systém, tráviaca sústava, nervová sústava, endokrinný systém, zmyslová sústava. Podstata základných životných procesov na molekulárnej úrovni. Úloha a význam živín, enzýmov, vitamínov, minerálov a nukleových kyselín v ľudskom organizme. Energetický metabolizmus. Etiológia vzniku úrazov, prevencia. Endogénne a exogénne faktory, úrazová zábrana. Spôsoby poskytovania prvej pomoci pri rôznych úrazoch vzniknutých pri telovýchovnej, športovej a inej činnosti. Sprievodné prejavy úrazov a poškodení ľudského organizmu – šok – fyziologická podstata šoku, základné protišokové opatrenia. Obväzová technika, resuscitačné techniky.


Študent – aktívne využíva odbornú terminológiu súvisiacou s anatómiou, fyziológiou, biochémiou a základmi prvej pomoci človeka; - pozná uloženie, štruktúru a funkciu základných častí ľudského tela – jednotlivé orgány a orgánové sústavy pre pochopenie ďalších teoretických a praktických disciplín; - disponuje teoretickými vedomosťami ale aj praktickými zručnosťami pre poskytnutie prvej pomoci pri najčastejších úrazoch a poruchách zdravia najmä v súvislosti s telovýchovnou a športovou aktivitou; - pozná význam anatómie, fyziológie, biochémie a základov prvej pomoci pre zdravie, pohybový rozvoj, pričom poznatky vie adekvátne využívať vo svojom pohybovom režime, ale aj ako prevenciu proti civilizačným ochoreniam.

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

BINOVSKÝ, A. 2013. Anatómia pre športovcov I, II. Bratislava: FTVŠ, UK,2013.
ABRAHAMS, P., ZLATOŠ, J. 2004. Ľudské telo. Atlas anatómie človeka. Praha: CESTY,
2004.
ŠTULRAJTER, V. 2008. Fyziológia človeka pre študentov FTVŠ. Bratislava : FTVŠ UK,
2008, 188s.
SILBERNAGL, S. – DESPOPOULOS, A. 2016. Atlas fyziologie člověka. Praha : Grada Publishing.  434 s.

JANČOKOVÁ, Ľ. 2018. Fyziológia vo vedách o športe v pojmoch. Žilina : IPV. 190 s.

KOLLÁROVÁ, M. 1999. Základy biochémie. Bratislava : FTVŠ UK, 1999. 94 s.
BIELIK, B. – HOLEČEK, V. – STRÁKA,L. 1984. Biochémia. Martin : Osveta, 1984.
HORSKÝ, J. – HURAJ, E. 1987. Úrazy pri telesnej výchove a športe. Bratislava : Osveta,
1987.
ŠANTA, M. a kol. 2006. Prvá pomoc. Martin: Osveta, 2006 .

Materiály, smernice KPR 2010.

 

 

 Na doplnenie teoretických vedomostí môžete využiť aj inú dostupnú literatúru knižného, časopiseckého ale internetového charakteru. napr.

BERNACIKOVÁ, M. 2012. Fyziologie. 1. vyd. [online] Brno : MU.  ISBN 978-80-210-5842-5 Dostupné na: http://www.fsps.muni.cz/~tvodicka/data/reader/book-3/09.html

 

Kontaktný formulár

=