Teoretické a metodologické východiská ŠE ex

 

TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ ŠPORTOVEJ EDUKOLÓGIE

 

Podmienky na absolvovanie predmetu:

V priebehu semestra pripravia študenti seminárnu prácu, ktorú prezentujú na základe analýzy 15 vybratých zahraničných publikácií, ktoré sú vo vzťahu k riešenej problematike.

 

Hodnotenie:

- Prezentácia teoretických východísk na seminári

- Teoretické východiská k téme dizertačnej práce - seminárna práca

 

Východisková literatúra

KAMPMILLER, T. a kol. 2010. Základy metodológie výskumu v telesnej výchove a športe. Bratislava : FTVŠUK. 192 s.

KERLINGER, F. N. 1972. Základy výzkumu chování. Praha : ACADEMIA, ČSAV. 705 s.

MEŠKO, D. a kol. 2013. Chcete byť úspešní na vysokej škole? Akademickápríručka. 3. vyd. Martin : Osveta. 495 s.

 

Literatúra vo vzťahu k DrP

– analýza vedeckých poznatkov zahraničnej a domácej literatúry (čsopisy, nie učebnice, skriptá a pod.) s vyústením

   do vedeckého problému

 

Šruktúra prezentácie

 

1 Rozbor výskumného problému

1.1........

1.2........podkapitoly podľa zložtosti problému

(Uvediete poznatky, ktoré sa v oblasti vedy a praxe o výkumnom probléme nazhromaždili, 

či sa získané poznatky zhodujú, v čom si protireča a čomu sa doteraz nevenovala pozornosť

resp. venovala malá pozornosť

 

Podmienky seminárna práca

- písomné spracovanie rozboru výskumného problému odovzdanie 7.5.2021

 

Kontaktný formulár

=