Odborná prax_DENNÍ ŠTUDENTI

 

INŠTRUKCIE K ÚSPEŠNÉMU ABSOLVOVANIU PREDMETU ODBORNÁ PRAX AJ

 

Študenti, ktorí tak ešte neurobili (osobne alebo mailom), doručia najneskôr do 15.4.2021 mailom Ľ. Pliešovskej sken podpísanej Dohody o absolvovaní praxe a Protokolu o absolvovaní praxe v rozsahu 75 hodín. Študenti, ktorí absolvovali prax v LCT, nemusia mať podpísanú dohodu, odovzdávajú iba protokol, ktorý potvrdzuje M. Bachledová.

 

Následne im Ľ. Pliešovská zapíše hodnotenie do AISu.

 

Pripomínam, že dohoda musí byť podpísaná dekanom FF UMB ako aj inštitúciou, pre ktorú sa vykonáva prax, PRED ZAČATÍM VYKONÁVANIA PRAXE!

 

 

PROTOKOL O PRAXI

 

DOHODA O PRAXI


 

 

 

 

 POKYNY K PREKLADATEĽSKEJ A TLMOČNÍCKEJ PRAXI

 • Na UMB je prax pre študentov PaT povinná a hodnotí sa kreditmi (ich presný počet si nájdete v AIS-e). Prax môžu študenti oficiálne vykonávať od zimného semestra 1. ročníka Mgr. Prax potvrdená skôr nebude univerzitou uznaná (určite si ju však dajte do CV).
 • Evidenciu praxe si vedie každý študent sám. Prosíme študentov, aby si počet hodín povinnej praxe v príslušnom akademickom roku skontrolovali v Sprievodcovi štúdiom.
 • POZOR! Dohoda o spolupráci musí byť podpísaná dekanom pred začatím praxe.

PRAX ABSOLVOVANÁ V LCT

 • Končiaci študenti (2. Mgr.), ktorí praxovali v spoločnosti LCT - lingua, communicatio, translatio, prinesú v dohodnutom termíne svoje vyplnené protokoly o praxi Dr. Bachledovej (Tajovského 51, kancelária č. K019); skontrolované a potvrdené ich následne odovzdajú Dr. Pliešovskej (kancelária K031), ktorá ich zbiera. Dr. Bachledová protokoly nezbiera, iba potvrdzuje prax, ktorú študenti urobili v rámci LCT.
 • Otázky ohľadom odovzdávania praxe smerujte, prosím, na koordinátorku PaT praxe, Dr. Pliešovskú (v prípade jazyka iného ako angličtina si zistite, kto je koordinátorom pre prax na príslušnej katedre).
 • Protokol o praxi nájdete na webovej stránke Filozofickej fakulty v časti Štúdium/Študijné oddelenie/ Tlačivá študijného oddelenia – Potvrdenie na PT prax; http://www.ff.umb.sk/studium/studijne-oddelenie/tlaciva-studijneho-oddelenia.html

 

PRAX ABSOLVOVANÁ INDE AKO V LCT (vo vlastnej réžii študentov)

 • Ak sa študent rozhodne praxovať inde ako v univerzitnej spoločnosti, potrebuje so zamestnávateľom urobiť aj dohodu (pozri vyššie na tejto stránke).
 • Protokol o praxi  nájdete na webovej stránke Filozofickej fakulty v časti Štúdium/Študijné oddelenie/ Tlačivá študijného oddelenia – Potvrdenie na PT prax; Dohoda o spolupráci – prax študentov FF UMB;  http://www.ff.umb.sk/studium/studijne-oddelenie/tlaciva-studijneho-oddelenia.html. Protokol o praxi sa odovzdáva Dr. Pliešovskej (kancelária 031). Prosíme študentov, aby s tlačivom dohody nechodili po podpis za dekanom, zabezpečí ho KAA.
 •  Vyplnené tlačivo o praxi musí obsahovať:
  - údaje o študentovi
  - dátum (trvanie) vykonávania praxe
  - opis vykonanej činnosti
  - objem vykonanej činnosti v hodinách

 

POZOR, ZMENA V KOEFICIENTOCH (1/2017)

Koeficienty na prepočet NS na hodiny

preklad do SJ                       počet normostrán x 1,5 = počet hodín
preklad do cudzieho jazyka počet normostrán x 2 = počet hodín
editing/korektúra                 1 NS = 0,75 h (2 NS = 1,5 h)
tlmočenie                            počet hodín x 2 (1 + 1h prípravy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako vyplniť protokol, keď robíte pre PaTS: