Syntax - literatúra

Literatúra:

 

BAJZÍKOVÁ, Eugénia; ORAVEC, Ján. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava : Veda, 1989.

MOŠKO, Gustáv. Príručka vetného rozboru. Prešov : Náuka, 2006.

IVANOVÁ, Martina. Syntax slovenského jazyka. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011.

GREPL, Miroslav; KARLÍK, Petr. Skladba češtiny. Olomouc : Votobia, 1998.

BAJZÍKOVÁ, Eugénia. Textová syntax. Bratislava : STIMUL, 1995.

FINDRA, Ján. Expresívne syntaktické konštrukcie. Banská Bystrica : FHV UMB, 2004.

KAČALA, Ján. Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava : Veda, 1989.

KAČALA, Ján. Doplnok v slovenčine. Bratislava : SAV, 1971.

KAČALA, Ján. Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine. Martin : Matica slovenská, 2009.

KAČALA, Ján. Doplnok v slovenčine. Bratislava : SAV, 1971.

KAČALA, Ján. Systém jazykových kategórií. Bratislava : UK, 2006.

KAČALA, Ján. Syntagmatický slovosled v slovenčine. Martin : Matica slovenská, 2013.

KAČALA, Ján. K podstate vety. Syntetický pohľad. Martin : Matica slovenská, 2012.

KOČIŠ, František. Zložené súvetie v slovenčine. Bratislava : SAV, 1973.

NIŽNÍKOVÁ, Jolana. Vetné modely v slovenčine. Prešov : FF PU, 2001.

ONDREJOVIĆ, Slavomír. Medzi slovesom a vetou. Bratislava : Veda, 1989.

TIBENSKÁ, Eva. Sémantická štruktúra slovenskej vety. Trnava : FF UCM, 2012.

 

Časopisy Slovenská reč, Jazykovedný časopis, Kultúra slova (dostupné online: www.juls.savba.sk)

Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Ed. Mária Šimková. Bratislava, : Veda, 2005. Dostupné online: http://www.juls.savba.sk/ediela/aoss2005/aoss.pdf

Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. Mária Šimková. Bratislava : Veda, 2003.

Valenčný slovník slovenských slovies.  Prešov : PU, 1998.

Slovenský národný korpus

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=