Témy záverečných prác na výber

 

Update na AR 2021/2022: Všetky miesta mám už, bohužiaľ, obsadené (ext aj denné).

 

 

Milí študenti,

 

ak chcete písať prácu u mňa, môžete prísť aj snávrhom vlastnej témy. 

Napíšte mi najskôr svoju predstavu na marianna.bachledova@umb.sk a ja zvážim, či som na Váš nápad kompetentná a dám Vám vedieť.

 

Témy na výber

 

Okruhy

A) Odborný preklad

 • Gilov sekvenčný model prekladu v praxi (rozbor procesu pri reálnom preklade)
 • CAT nástroje: riešenie technických problémov v praxi
 • Kritika prekladu (vlastný výber diela na kritiku, pozor: kritika je komplexné objektívne hodnotenie, nie hľadanie chýb): pozor, treba si určiť cieľ, analýza je metóda, nie cieľ (čo tým dosiahnete, že urobíte kritiku? na čo ste prišli?)
 • Systém testovania prekladateľov pomocou skúšobných prekladov (parametre)
 • Špecifiká prekladu textov z oblasti športového výskumu (prípadová štúdia)
 • Špecifiká prekladu textov z oblasti pedagogiky (prípadová štúdia)
 • Špecifická prekladu ekonomických a obchodných textov
 • Špecifiká prekladu PIL (príbalová informácia k lieku)
 • Jeden text, dva diskurzy (preklad diskurzu odborník -- odborník vs. odborník -- laik)
 • Analýza procesu prekladu pomocou think-aloud protokolov (text si vyberiete sami, nájdete si vzorku a prinútite ju text preložiť a nahrať think aloud protocol)
 • Cudzojazyčná prezentácia vybraného slovenského podniku: prípadová štúdia. Analýza napr. stránky a FB komunikácie podniku, napr. reštaurácie, ktorý sa snaží osloviť aj zahraničných zákazníkov s cieľom vyhodnotiť profesionalitu komunikácie.
 • Časté chyby v študentských prekladoch (materiál zozbieraný počas praxe).

B) Umelecký preklad

 • Kritika prekladu (vlastný výber diela na kritiku, pozor: kritika je komplexné objektívne hodnotenie, nie hľadanie chýb)
 • Analýza doslovov k anglicky písanej beletrii preloženej po roku 1989 (autora podľa vlastného výberu, pred návrhom si treba dať urobiť rešerš)
 • V cudzom tele: Medzi prekladom a redakciou (analýza a typológia redaktorských zásahov v zbierke poviedok)
 • Pán Bowling si kupuje noviny: Medzi prekladom a redakciou (ide o detektívku z 40. rokov)
 • Prekladateľské problémy v románe Gentlemen and Players od Joan Harrisovej
 • Kritika prekladu románu Modroočko od Joan Harrisovej (p.s. nie je to rozprávka, pogooglite si)
 • Preklad lingvokulturém v románe Delie Owensovej Kde raky spievajú
 • Preklad lingvokulturém v románe Christy Lefteriovej Včelár z Aleppa 
 • Náboženské prvky v románe Biskupovo tajomstvo a ich preklad do slovenčiny
 • Generačný preklad: Truman Capote
 • Rozdiely v názvoch diel v origináli a preklade (ako a prečo, motivácia pre zmeny)

C) Tlmočenie

 • Krátka/dlhá dekaláž z pohľadu recipienta
 • Techniky zvládania stresu
 • Akustický šok u tlmočníkov
 • Špecifiká tlmočenia na diaľku (RSI) a skúsenosti tlmočníkov (dotazník)
 • Tlmočenie po korone a výbava tlmočníka (platformy, headaset, mikrofón, odporúčania AIIC...)

D) Didaktika prekladu/tlmočenia

 • Interpretačné schopnosti u študentov prekladateľstva
 • Aptitude testing
 • Optimalizácia vyučovania odborného prekladu (ako sa vyučuje, aké skriptá existujú, ako by ste to vylepšili)
 • Oprimalizácia vyučovania simultánneho tlmočenia (ako sa vyučuje, aké skriptá existujú, ako by ste to vylepšili)
 • Optimalizácia vyučovania konzekutívneho tlmočenia (ako sa vyučuje, aké skriptá existujú, ako by ste to vylepšili)

E) Sociológia

 

Obraz prekladateľov v slovenských internetových médiách (rozhovory, zmienky v recenziách...)

 

F) Kultúra

 • Translingválny vývoj popkultúrnych mémov
 • Čo sa prekladá zo SK do EN (beletria) + recepcia

 

 POZNÁMKA: Práce, kde nie je priamo nutné v praxi pracovať so slovenským textom, sa píšu v angličtine. Práce o kritike prekladu, redigovaní a pod. sa môžu písať aj v slovenčine.


V tomto linku nájdete pokyny a časový plán, ktorý sa pri písani záverečnej práce u mňa dodržiavajú.