Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta UMB a Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Všetky podrobné informácie nájdete na stránke: http://www.erasmusplus.sk/ .

Študenti v každom stupni štúdia môžu absolvovať študijný pobyt  maximálne 12 mesiacov. 

Študenti v každom stupni štúdia môžu realizovať praktickú stáž maximálne 12 mesiacov.   

Absolventi môžu realizovať praktickú stáž maximálne 12 mesiacov od ukončneia štúdia. 

ID CODE                 SK BANSKA01

UMB PIC CODE      998462517

Inštitucionálna koordinátorka: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Fakultná koordinátorka: Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Fakultná administrátorka: Mgr. Margaréta Krkošová, e-mail: margareta.krkosova@umb.sk