Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zahraničné pracovné cesty (usmernenia, tlačivá)

 TLAČIVÁ:

Zahraničné pracovné cesty:

Zahraničné pracovné cesty doktorandov:

Prijatie zahraničného hosťa:

Použitie súkromného motorového vozidla:

Pobyty v zahraničí (nad 30 dní vrátane):

Legislatíva:

Vycestovanie súkromným MV je povolené len v osobitných prípadoch, ktoré sa posudzujú individuálne. Žiadosť o použitie súkromného MV musí byť schválená v Grémiu dekana v rámci schvaľovania žiadosti o ZPC

*************************************************

LETENKY: Letenku je možné zakúpiť až vtedy, keď budete mať ZPC schválenú v GD!

Aktuálne od 1.1.2020

Informácia o prechodnom zaobstarávaní leteniek na UMB do času, keď bude uzatvorená nová zmluva s vybraným dodávateľom.

Táto informácia sa netýka mobilít v rámci programu ERASMUS+.

  1.  Pred nákupom každej letenky je potrebné schváliť ZPC v grémiu dekana a vypísať „Požiadavku na vystavenie objednávky“ a nákup letenky nahrať do e-procurementu. Bez splnenia týchto náležitostí nebude možné letenku zamestnancovi/zamestnankyni preplatiť.
  2. Letenku je možné kúpiť iba priamo od prepravcu (nebude možné preplatiť letenky kúpené od sprostredkovateľov, napr. pelikan.sk).
  3. Letenku si kupuje každý zamestnanec/zamestnankyňa z vlastného účtu, prostriedky budú vrátené formou preddavku na ZPC po predložení dokladu o zaplatení (výpis z účtu).

        Ďakujeme za ústretovosť. V prípade nejasností kontaktujte, prosím, ekonomické oddelenie FF UMB.

 

Po odsúhlasení predmetu zákazky je možné úhradu leteniek vykonať len jedným spôsobom:

- Zamestnanec odovzdá požiadavku na vystavenie objednávky na nákup letenky na ekonomické oddelenie FF UMB (súčasťou požiadavky je aj cena letenky, údaje o lete ako aj fakturačné údaje).
- Ekonomické oddelenie FF UMB vystaví objednávku a odovzdá ju zamestnancovi, ktorý ju pošle e-mailom príslušnej cestovnej agentúre u ktorej si letenku rezervoval.
- Daná spoločnosť vystaví faktúru, ktorú FF UMB uhradí.

*************************************************

Proces zadania ceny letenky do eProcurementu na FF UMB:

Zamestnanec oznámi sekretárke katedry cenu letenky, ktorá túto cenu (cena bez DPH) bezodkladne zadá do eProcurementu. Obe ponuky vytlačí a priloží k požiadavke na vystavenie objednávky. V prípade nejasností toto konzultuje so zamestnancom zodpovedným za verejné obstarávanie na FF UMB (E. Murínová).

Referentka pre MVaEČ  zadá pri vyúčtovaní ZPC číslo schválenej zákazky z eProcurementu (pole Užívateľské dáta/Fin.podpora). Suma schválenej hodnoty zákazky je rovnaká ako hodnota letenky zadanej vo vyúčtovaní ZPC.

Výnimku má program Erasmus+, v rámci ktorého kúpa letenky nepodlieha vybraným dodávateľom ani sa nezadáva do eProcurementu.

*************************************************

K vyúčtovaniu ZPC predkladá ďalšie doklady o uskutočnenej leteckej preprave - palubné lístky, letenky, apod.

Prílohy ku stránke: