ERASMUS+ mobilita pedagógov - výučba

Erasmus pre učiteľov FF UMB v akademickom roku 2019/2010

Kolegovia, onedlho zverejníme podmienky a harmonogram výberov na prednáškové mobility v rámci programu Erasmus+.

 


Erasmus pre učiteľov FF UMB v akademickom roku 2018/2019

Aktualizácia 16. 10. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala dodatočné výberové konanie na prednáškové pobyty  v LS akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 20. 12. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Mobilita učiteľa sa môže uskutočniť v prednáškovom období zahraničnej univerzity v trvaní 3 - 5 pracovných dní. 3 dni pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni pri vzdialenosti do 999 km,5 dní pri vzdialenosti nad 1000 km. Použite kalkulačku vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK. Uchádzať sa môžu len pedagógovia, ktorým ešte nebola mobilita na prednáškový pobyt v akademickom roku 2018/2019 schválená. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku http://staffmobility.eu/staff-week-search. Uchádzať sa o ňu môžu aj pedagógovia, ktorým bola v akademickom roku 2018/2019 schválená mobilita na prednáškový pobyt. Informácie poskytne Erasmus administrátorka FF UMB.

Aktualizácia 06. 06. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 09. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Mobilita učiteľa sa môže uskutočniť v prednáškovom období zahraničnej univerzity od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2019 v trvaní 3 - 5 pracovných dní. 3 dni pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni pri vzdialenosti do 999 km,5 dní pri vzdialenosti nad 1000 km. Použite kalkulačku vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK.

Aktualizácia 30. 10. 2017: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 19. 01. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). 

Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB

Výška grantu: do jednotlivých štátov v časti Erasmus+ sadzobník grantov

Pravidlá: Učitelia, zamestnanci všetci jednotne prefinancované 3 - 5 dní aktivity + cesta (v prípade cesty autom viacerými účastníkmi naraz, cestu preplácame len vodičovi na základe dohody o použití súkromného MV). Podľa kalkulačky vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK: 3 dni aktivity pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni aktivity pri vzdialenosti do 999 km, 5 dní aktivity pri vzdialenosti nad 1000 km. Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín.

Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (zamestnancovi bude poskytnutá UNION poistná kartička FF UMB).

Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en Sadzobník grantov je v časti Erasmus+ sadzobník grantov.

Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnou od 1. 6. 2016 (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.

Použitie súkromného MV musí byť schválené v GD súčasne so schválením ZPC. Vycestovať môžu viacerí učitelia jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému.

Postup schvaľovania ZPC na Erasmus+: riaďte sa pokynmi administrátorky programu Erasmus+.


Erasmus pre učiteľov FF UMB v akademickom roku 2017/2018 - uzavreté

Aktualizácia 27. 02. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na dva prednáškové pobyty  v akademickom roku 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 23. 03. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Prihlášky budú vyhodnocované priebežne, vždy k poslednému dňu v mesiaci pokiaľ sa neobsadia všetky voľné miesta.

Aktualizácia 27. 02. 2018: V priebehu akademického roka 2017/2018 sa aj pedagógovia môžu uchádzať o pracovný pobyt na nasledovnú aktivitu: Aktívna účasť na International Staff Week organizovanom partnerskou univerzitou. Podmienkou je aktívna prezentácia UMB, FF UMB a dohodnutie podpísania Erasmus+ bilaterálnej zmluvy na študentské a učiteľské mobility so účastníckou univerzitou, s ktorou ešte FF UMB nemá podpísanú bilaterálnu zmluvu. / FF UMB vyčlenilo financie na 2 mobility. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 23. 03. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Povinná príloha: Oznam o realizácii Staff Weeku na partnerskej univerzite. Prihlášky budú vyhodnocované priebežne, vždy k poslednému dňu v mesiaci pokiaľ sa neobsadia všetky voľné miesta.

Aktualizácia 05. 05. 2017: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 06. 2017 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá).

Aktualizácia 25. 01. 2017: Výsledky výberového konania sú prílohou stránky Erasmus+ výsledky výberových konaní. O konečnom výbere pedagógov na prednáškový pobyt sa rozhodne až začiatkom júna 2017, kedy budeme vedieť objem pridelených finančných prostriedkov.

***

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 20. 01. 2017 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). 

Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB.

Pravidlá:

 • Učitelia, zamestnanci všetci jednotne prefinancované 3 - 4 dni aktivity + cesta (v prípade cesty autom viacerými účastníkmi naraz, cestu preplácame len vodičovi na základe dohody o použití súkromného MV).
 • Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín.
 • Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (zamestnancovi bude poskytnutá UNION poistná kartička FF UMB).
 • Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm Sadzobník grantov: https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-sadzobnik-grantov.html.
 • Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnou od 1. 6. 2016 (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.
 • Použitie súkromného MV musí byť scvhálené v GD súčasne so schválením ZPC. Vycestovať môžu viacerí učitelia jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému. 

Vycestovanie sa schvaľuje v GD na základe žiadosti, ktorej prílohou je potvrdený program výučby podpísaný všetkými troma stranami (vyučujúci, vysielajúca strana, prijímajúca strana).

Pred realizáciou pobytu (na základe týchto dokumentov bude zaslaný vyučujúcemu grant na jeho osobný účet).

 • Program výučby/Teaching programme - povinné.
 • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu zo SAPu – povinné. Príkaz s preddavkom musí pred vycestovaním zamestnanec osobne podpísať na referáte pre ZV FF UMB.
 • Kópia poistenia liečebných nákladov v zahraničí - povinné (FF UMB poskytuje svojim pracovníkom poistnú kartičku UNION, preto si toto poistenie nemusí zamestnanec zabezpečovať sám).
 • Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity, poistenie právnej ochrany – odporúča sa.

Po návrate z pobytu:

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, ktoré obsahuje:

 • Certifikát o potvrdení dĺžky pobytu
 • Cestovné doklady – originál cestovných lístkov (k letenke aj palubné lístky).
 • Potvrdenie o úhrade za ubytovanie (faktúra al. príjmový pokladničný doklad)
 • Správu zo zahraničnej pracovnej cesty po ukončení mobility podľa novej smernice o cestovných náhradách, platnej od 5. 6. 2013.
 • Správa – Výučba učiteľa/ Správa Erasmus - učiteľ vypĺňa on-line na základe doručeného e-mailu.
 • Akékoľvek ďalšie relevantné doklady – iba ak nejaké sú.