ERASMUS+ mobilita študentov - pracovná stáž

Kde sa môže stáž realizovať?

Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce, okrem inštitúcií a agentúr Európskej únie. Ich zoznam nájdete na stránke Európskej komisie. K neoprávneným inštitúciám patria tiež organizácie riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

Existujú tri rôzne možnosti pre mobilitu – stáž:

  1. Stáž je súčasťou študijného programu (počíta sa do stupňa štúdia);
  2. Stáž je dobrovoľná (nie je povinná pre stupeň štúdia);
  3. Stáž čerstvých absolventov (zrealizovanie stáže do 12 mesiacov od ukončenia štúdia).

Od Výzvy 2018 pribudli do programu Erasmus+ stáže zamerané na digitálne zručnosti. Európska komisia pre tento účel zhromaždila všetky užitočné informácie na tomto mieste: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job  V spodnej časti stránky nájdete letáky, často kladené otázky, postupy pre študentov aj podniky, kde sa stáže môžu realizovať, a to v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny. Veríme, že vám tieto materiály pomôžu a že stáže na digitálne zručnosti budú získavať na popularite.


Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2019/2010

Aktualizácia 15. 11. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na praktické stáže na ZS a LS  akademického roka 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 18. 01. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 30. 01. 2019. OZNAM.

Praktická stáž pre absolventov štúdia:

Našim absolventom pre účely Erasmus+ sa rozumie študent, ktorý má úspešne ukončené štúdium na UMB a nie je znovu študentom v inom stupni na UMB, ani novým študentom na inej VŠ.

  • Pri študentoch, ktorí sú občanmi SR, existuje v rámci zákonov SR po úspešnom ukončení štúdia možnosť zaevidovať sa ako dobrovoľne nezamestnaný na úrade práce. Pre vytvorenie podmienok na vycestovanie za účelom absolventskej erazmovskej mobility sa táto možnosť študentom – absolventom vysoko odporúča. Študenti získajú od fakultných koordinátorov/kontaktných osôb pre Erasmus+ potvrdenie pre účely ÚP, aby sa počas stáže nemuseli hlásiť ako ostatní nezamestnaní. Grant Erasmus+ nepodlieha zdaňovaniu.
  • Mobilita účastníka musí skončiť najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od dátumu ukončenia štúdia na UMB. Účastník je povinný predložiť potvrdenie zo študijného oddelenia o ukončení štúdia na UMB. Toto potvrdenie obsahuje dátum ukončenia jeho štúdia na UMB a tvorí Prílohu III, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o pridelení finančnej podpory.

Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2018/2019

Aktualizácia 12. 11. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na praktické stáže akademického roka 20187/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 30. 02. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na praktickú stáž (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus praktické stáže na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní.

Aktualizácia 06. 06. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na praktické stáže akademického roka 20187/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 09. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na praktickú stáž (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus praktické stáže na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní.

Aktualizácia 05. 02. 2018: výsledky výberových konaní sú k dispozícii na stránke Erasmus+ / Erasmus+ výsledky výberových konaní

Aktualizácia 30. 10. 2017: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na praktické stáže na ZS a LS  akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 19. 01. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na praktickú stáž (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV) sa rozhodne, vtedy keď budeme vedieť koľko finančných prostriedkov nám bolo pridelené z Rektorátu Univerzity Mateja Bela.Počet outgoing študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov. Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus praktické stáže na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 15. 02. 2018. 

Praktická stáž pre absolventov štúdia:

Našim absolventom pre účely Erasmus+ sa rozumie študent, ktorý má úspešne ukončené štúdium na UMB a nie je znovu študentom v inom stupni na UMB, ani novým študentom na inej VŠ.

  • Pri študentoch, ktorí sú občanmi SR, existuje v rámci zákonov SR po úspešnom ukončení štúdia možnosť zaevidovať sa ako dobrovoľne nezamestnaný na úrade práce. Pre vytvorenie podmienok na vycestovanie za účelom absolventskej erazmovskej mobility sa táto možnosť študentom – absolventom vysoko odporúča. Študenti získajú od fakultných koordinátorov/kontaktných osôb pre Erasmus+ potvrdenie pre účely ÚP, aby sa počas stáže nemuseli hlásiť ako ostatní nezamestnaní. Grant Erasmus+ nepodlieha zdaňovaniu.
  • Mobilita účastníka musí skončiť najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od dátumu ukončenia štúdia na UMB. Účastník je povinný predložiť potvrdenie zo študijného oddelenia o ukončení štúdia na UMB. Toto potvrdenie obsahuje dátum ukončenia jeho štúdia na UMB a tvorí Prílohu III, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o pridelení finančnej podpory.

POVINNÉ POISTENIA v rámci Erazmus stáže: 

3.1 Poistenie liečebných nákladov (Zodpovedný za poistenie: (študent), Názov poisťovne: ..., Číslo preukazu/poistnej zmluvy: ...)

3.2 Poistenie zodpovednosti za škodu (pokrývajúce škody spôsobené študentom v podniku) (Zodpovedný za poistenie: (študent), Názov poisťovne: ..., Číslo poistnej zmluvy: ...)

3.3 Úrazové poistenie (pokrývajúce aspoň pracovné úrazy) (Zodpovedný za poistenie: (študent), Názov poisťovne: ..., Číslo poistnej zmluvy: ...)

Študent pred podpisom zmluvy o pridelení grantu musí doložiť fotokópiu poistnej zmluvy.


Študenti, ktorí nemajú vo svojom študijnom programe možnosť absolvovania odbornej stáže resp. praxe (napr. učiteľské odbory) môžu absolvovať pracovnú stáž v rámci výberového predmetu spoločného základu:

Názov predmetu: Praktická stáž Erasmus 

Opis predmetu: Stáže sa budú vykonávať v organizáciách členských krajín Európskej únie a EHS. Študenti sa zoznámia s pracovným prostredím, mechanizmami a metódami riadenia, problémami, ktoré si zvolia ako predmet pozorovania, analýzy, ktoré spracujú ako návrhy na riešenie v samostatnej seminárnej práci, posudzovanej zástupcom manažmentu vybranej organizácie. Oboznámenie sa so sociálnou sférou, kultúrou a miestnymi zvykmi. Účelom stáže je nadobudnú širšie znalosti v odbornej terminológii v cudzom jazyku. Rozsah súvislej stáže je minimálne 3 mesiace, maximálne 6 mesiacov v ZS a LS. Hlavné kritérium výberu účastníkov stáže je ich schopnosť participovať na hľadaní akceptujúcej firmy v zahraničí, jazykové znalosti, vypracovanie pracovného plánu stáže, ktorý je v súlade so študijným profilom odboru študenta, prospech študenta a ostatné aktivity spoločenského života.

Vyučovací jazyk: jazyk krajín EÚ a EHS, resp. jazyk hostiteľského štátu

Hodnotenie: 100 % realizácia individuálneho projektu stáže

vypracovanie záverečnej správy o praktickej stáži

Ceritifikát o absolvovaní stáže vystavený prijímajúcou firmou

Počet kreditov: 5


Študenti, pozrite si aj ponuky zverejnené v spodnej časti tejto webovej stránky. 


Ponuka stáží – on-line databáza:

ERASMUSINTERN.org : http://www.erasmusintern.org/  Where trainees and traineeships meet. Check out the opportunities offered! UMB nezaručuje serióznosť organizácií, ktoré ponúkaju prácu pre stážistov.

Stránka o členských krajinách Európskej únie (pobyt v krajine, štúdium v krajine, školné, ubytovanie, víza, študijné stáže, štipendiá a iné užitočné rady ....)