ERASMUS+ mobilita študentov - praktická stáž

Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2021/2022

Aktualizácia 5. 11. 2020: 

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala on-line výberové konanie na na praktickú štáž v akademickom roku 2021/2022 v rámci programu ERASMUS+. 

Prihlášku  s prílohami je potrebné zaslať e-mailom na adresu margareta.krkosova@umb.sk do 30. 11. 2020 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke Mgr. Margaréte Krkošovej. Prihlášku akceptujeme aj vo Worde  (nemusíte skenovať) s podpisom študenta v tvare -  titul, meno, priezvisko v. r. 

Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+/tlačivá pre AR 2021/2022.

Výsledky z výberového konania - poradie študentov na základe bodového hodnotenia budú zasielané e-mailom každému študentovi zvlášť vzhľadom na GDPR. 

 

Kde sa môže stáž realizovať?

Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce, okrem inštitúcií a agentúr Európskej únie. Ich zoznam nájdete na stránke Európskej komisie. K neoprávneným inštitúciám patria tiež organizácie riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

Existujú tri rôzne možnosti pre mobilitu – stáž:

  1. Stáž je súčasťou študijného programu (počíta sa do stupňa štúdia);
  2. Stáž je dobrovoľná (nie je povinná pre stupeň štúdia);
  3. Stáž čerstvých absolventov (zrealizovanie stáže do 12 mesiacov od ukončenia štúdia).

Od Výzvy 2018 pribudli do programu Erasmus+ stáže zamerané na digitálne zručnosti. Európska komisia pre tento účel zhromaždila všetky užitočné informácie na tomto mieste: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job  V spodnej časti stránky nájdete letáky, často kladené otázky, postupy pre študentov aj podniky, kde sa stáže môžu realizovať, a to v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny. Veríme, že vám tieto materiály pomôžu a že stáže na digitálne zručnosti budú získavať na popularite.


Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2020/2021

Aktualizácia 05. 11. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na praktické stáže na ZS a LS  akademického roka 2020/2021 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 24. 01. 2020 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 07. 02. 2020. OZNAM.

Praktická stáž pre absolventov štúdia:

Našim absolventom pre účely Erasmus+ sa rozumie študent, ktorý má úspešne ukončené štúdium na UMB a nie je znovu študentom v inom stupni na UMB, ani novým študentom na inej VŠ.

  • Pri študentoch, ktorí sú občanmi SR, existuje v rámci zákonov SR po úspešnom ukončení štúdia možnosť zaevidovať sa ako dobrovoľne nezamestnaný na úrade práce. Pre vytvorenie podmienok na vycestovanie za účelom absolventskej erazmovskej mobility sa táto možnosť študentom – absolventom vysoko odporúča. Študenti získajú od fakultných koordinátorov/kontaktných osôb pre Erasmus+ potvrdenie pre účely ÚP, aby sa počas stáže nemuseli hlásiť ako ostatní nezamestnaní. Grant Erasmus+ nepodlieha zdaňovaniu.
  • Mobilita účastníka musí skončiť najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od dátumu ukončenia štúdia na UMB. Účastník je povinný predložiť potvrdenie zo študijného oddelenia o ukončení štúdia na UMB. Toto potvrdenie obsahuje dátum ukončenia jeho štúdia na UMB a tvorí Prílohu III, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o pridelení finančnej podpory.

Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2019/2020

Aktualizácia 10. 12. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na praktické stáže (15) na LS  akademického roka 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 06. 2020 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá akademického roka 2019/2020). Prihlášky budú vyhodnocované priebežne (raz za mesiac), pokiaľ sa nevyčerpá pridelená dotácia na praktické stáže. Zápisnice z výberových konaní (bodové hodnotenie) budú k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní. OZNAM

Aktualizácia 19. 06. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na praktické stáže (7) na ZS a LS  akademického roka 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 09. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 7. 10. 2019. OZNAM

Aktualizácia 15. 11. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na praktické stáže na ZS a LS  akademického roka 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 18. 01. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 30. 01. 2019. OZNAM.

Praktická stáž pre absolventov štúdia:

Našim absolventom pre účely Erasmus+ sa rozumie študent, ktorý má úspešne ukončené štúdium na UMB a nie je znovu študentom v inom stupni na UMB, ani novým študentom na inej VŠ.

  • Pri študentoch, ktorí sú občanmi SR, existuje v rámci zákonov SR po úspešnom ukončení štúdia možnosť zaevidovať sa ako dobrovoľne nezamestnaný na úrade práce. Pre vytvorenie podmienok na vycestovanie za účelom absolventskej erazmovskej mobility sa táto možnosť študentom – absolventom vysoko odporúča. Študenti získajú od fakultných koordinátorov/kontaktných osôb pre Erasmus+ potvrdenie pre účely ÚP, aby sa počas stáže nemuseli hlásiť ako ostatní nezamestnaní. Grant Erasmus+ nepodlieha zdaňovaniu.
  • Mobilita účastníka musí skončiť najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od dátumu ukončenia štúdia na UMB. Účastník je povinný predložiť potvrdenie zo študijného oddelenia o ukončení štúdia na UMB. Toto potvrdenie obsahuje dátum ukončenia jeho štúdia na UMB a tvorí Prílohu III, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o pridelení finančnej podpory.

Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2018/2019

Aktualizácia 07. 05. 2019:Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala dodatočné výberové konanie na praktické stáže pre čerstvých absolventov akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na praktickú stáž (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus praktické stáže na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní.

Aktualizácia 11. 03. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na praktické stáže akademického roka 20187/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 30. 04. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na praktickú stáž (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus praktické stáže na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní.

Aktualizácia 12. 11. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na praktické stáže akademického roka 20187/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 28. 02. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na praktickú stáž (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus praktické stáže na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní.

Aktualizácia 06. 06. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na praktické stáže akademického roka 20187/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 09. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na praktickú stáž (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus praktické stáže na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní.

Aktualizácia 05. 02. 2018: výsledky výberových konaní sú k dispozícii na stránke Erasmus+ / Erasmus+ výsledky výberových konaní

Aktualizácia 30. 10. 2017: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na praktické stáže na ZS a LS  akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 19. 01. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na praktickú stáž (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV) sa rozhodne, vtedy keď budeme vedieť koľko finančných prostriedkov nám bolo pridelené z Rektorátu Univerzity Mateja Bela.Počet outgoing študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov. Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus praktické stáže na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 15. 02. 2018. 

Praktická stáž pre absolventov štúdia:

Našim absolventom pre účely Erasmus+ sa rozumie študent, ktorý má úspešne ukončené štúdium na UMB a nie je znovu študentom v inom stupni na UMB, ani novým študentom na inej VŠ.

  • Pri študentoch, ktorí sú občanmi SR, existuje v rámci zákonov SR po úspešnom ukončení štúdia možnosť zaevidovať sa ako dobrovoľne nezamestnaný na úrade práce. Pre vytvorenie podmienok na vycestovanie za účelom absolventskej erazmovskej mobility sa táto možnosť študentom – absolventom vysoko odporúča. Študenti získajú od fakultných koordinátorov/kontaktných osôb pre Erasmus+ potvrdenie pre účely ÚP, aby sa počas stáže nemuseli hlásiť ako ostatní nezamestnaní. Grant Erasmus+ nepodlieha zdaňovaniu.
  • Mobilita účastníka musí skončiť najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od dátumu ukončenia štúdia na UMB. Účastník je povinný predložiť potvrdenie zo študijného oddelenia o ukončení štúdia na UMB. Toto potvrdenie obsahuje dátum ukončenia jeho štúdia na UMB a tvorí Prílohu III, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o pridelení finančnej podpory.

POVINNÉ POISTENIA v rámci Erazmus stáže: 

3.1 Poistenie liečebných nákladov (Zodpovedný za poistenie: (študent), Názov poisťovne: ..., Číslo preukazu/poistnej zmluvy: ...)

3.2 Poistenie zodpovednosti za škodu (pokrývajúce škody spôsobené študentom v podniku) (Zodpovedný za poistenie: (študent), Názov poisťovne: ..., Číslo poistnej zmluvy: ...)

3.3 Úrazové poistenie (pokrývajúce aspoň pracovné úrazy) (Zodpovedný za poistenie: (študent), Názov poisťovne: ..., Číslo poistnej zmluvy: ...)

Študent pred podpisom zmluvy o pridelení grantu musí doložiť fotokópiu poistnej zmluvy.


Študenti, ktorí nemajú vo svojom študijnom programe možnosť absolvovania odbornej stáže resp. praxe (napr. učiteľské odbory) môžu absolvovať pracovnú stáž v rámci výberového predmetu spoločného základu:

Názov predmetu: Praktická stáž Erasmus 

Opis predmetu: Stáže sa budú vykonávať v organizáciách členských krajín Európskej únie a EHS. Študenti sa zoznámia s pracovným prostredím, mechanizmami a metódami riadenia, problémami, ktoré si zvolia ako predmet pozorovania, analýzy, ktoré spracujú ako návrhy na riešenie v samostatnej seminárnej práci, posudzovanej zástupcom manažmentu vybranej organizácie. Oboznámenie sa so sociálnou sférou, kultúrou a miestnymi zvykmi. Účelom stáže je nadobudnú širšie znalosti v odbornej terminológii v cudzom jazyku. Rozsah súvislej stáže je minimálne 3 mesiace, maximálne 6 mesiacov v ZS a LS. Hlavné kritérium výberu účastníkov stáže je ich schopnosť participovať na hľadaní akceptujúcej firmy v zahraničí, jazykové znalosti, vypracovanie pracovného plánu stáže, ktorý je v súlade so študijným profilom odboru študenta, prospech študenta a ostatné aktivity spoločenského života.

Vyučovací jazyk: jazyk krajín EÚ a EHS, resp. jazyk hostiteľského štátu

Hodnotenie: 100 % realizácia individuálneho projektu stáže

vypracovanie záverečnej správy o praktickej stáži

Ceritifikát o absolvovaní stáže vystavený prijímajúcou firmou

Počet kreditov: 5


Študenti, pozrite si aj ponuky zverejnené v spodnej časti tejto webovej stránky. 


Ponuka stáží – on-line databáza:

ERASMUSINTERN.org : http://www.erasmusintern.org/  Where trainees and traineeships meet. Check out the opportunities offered! UMB nezaručuje serióznosť organizácií, ktoré ponúkaju prácu pre stážistov.

Medzinárodná náborová spoločnosť Training Experience (TX) so sídlom vo Valencii, Španielsko. Pomáha študentom nájsť stáž v zahraničí a ich služby sú zadarmo, bez akýchkoľvek poplatkov pre študentov a univerzity. Majú voľné miesta v rôznych európskych krajinách a v rôznych študíjnych odboroch. Všetky ich ponuky sú dostupné na nasledujúcom linku https://www.trainingexperience.org/internships.

Stránka o členských krajinách Európskej únie (pobyt v krajine, štúdium v krajine, školné, ubytovanie, víza, študijné stáže, štipendiá a iné užitočné rady ....)