ERASMUS+ mobilita študentov - štúdium

Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2021/2022

Aktualizácia 5. 11. 2020: 

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala on-line výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty na ZS a LS akademického roka 2021/2022 v rámci programu ERASMUS+. 

Prihlášku  s prílohami je potrebné zaslať e-mailom na adresu margareta.krkosova@umb.sk do 30. 11. 2020 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke Mgr. Margaréte Krkošovej. Prihlášku akceptujeme aj vo Worde  (nemusíte skenovať) s podpisom študenta v tvare -  titul, meno, priezvisko v. r. 

Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+/tlačivá pre AR 2021/2022.

Výsledky z výberového konania - poradie študentov na základe bodového hodnotenia budú zasielané e-mailom každému študentovi zvlášť vzhľadom na GDPR. 

 

Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2020/2021

Aktualizácia 06. 11. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty na ZS a LS akademického roka 2020/2021 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 24. 01. 2020 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 07. 02. 2020. OZNAM.


 

Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2019/2020

Aktualizácia 29. 04. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty (10) na LS akademického roka 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 30. 09. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá akademického roka 2019/2020). Zápisnica z dodatočného výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB v akademickom roku 2019/2020 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní začiatkomoktóbra 2019.

Aktualizácia 15. 11. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty na ZS a LS akademického roka 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 18. 01. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 30. 1. 2019. OZNAM.


 

Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2018/2019

Aktualizácia 06. 06. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty na LS akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 30. 09. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z dodatočného výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní.

Aktualizácia 15. 05. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na jeden jednosemestrálny študijný pobyt na ZS alebo LS akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Prijímajúca univerzita: University College Cork, Írsko Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 31. 05. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 08. 06. 2018.

***

Aktualizácia 07. 03. 2018: Úvodné stretnutie úspešných uchádzačov sa uskutoční dňa 22. 03. 2018 o 13:00 h v učebni č. K037 v budove na Tajovského 51. Účasť študentov na stretnutí je povinná.

Aktualizácia 05. 02. 2018: výsledky výberov sú k diskpozícii na stránke Erasmus+ / Erasmus+ výsledky výberových konaní

Aktualizácia 30. 10. 2017: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty na ZS a LS akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 19. 01. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na študijný pobyt (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV) sa rozhodne, vtedy keď budeme vedieť koľko finančných prostriedkov nám bolo pridelené z Rektorátu Univerzity Mateja Bela.Počet outgoing študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov. Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 16. 2. 2018.

***

Výška grantu: v novej výzve sa bude výrazne meniť grantová štruktúra. Na jednej strane sa prerozdelili skupiny krajín, napríklad ČR bola pridelená do rovnakej skupiny ako SK, na druhej strane sa zvyšuje výška grantov. Tabuľku zatiaľ k dispozícii nemáme.


Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2017/2018 - uzavreté

Aktualizácia 05. 05. 2017: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty na LS akademického roka 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 30. 06. 2017 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z dodatočného výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB v akademickom roku 2017/2018 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní.

Aktualizácia 15. 03. 2017: Úvodné stretnutie sa uskutoční 30. 3. 2017 o 13:00 h v učebni na Tajovského 40, miestnosť F335. Účasť všetkých študentov je povinná.

Aktualizácia 25. 01. 2017: Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) je k dispozícii v prílohe v časti Erasmus+ výsledky výberových konaní. Úvodné stretnutie vybraných študentov sa uskutoční začiatkom apríla 2017. Študentom bude poslaná oficiálna pozvánka na ich e-mailové adresy, ktoré si uviedli v prihláške. Účasť študentov na stretnutí je povinná.

***

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty na ZS a LS akademického roka 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 20. 01. 2017 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na študijný pobyt (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV) sa rozhodne, vtedy keď budeme vedieť koľko finančných prostriedkov nám bolo pridelené z Rektorátu Univerzity Mateja Bela.Počet outgoing študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov. Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB v akademickom roku 2017/2018 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 10. 2. 2017.


SMERNICA č. 5/2005 - VŠ o jednotnom rámci pre transparentnosť kvalifikácií a schopností, o uznávaní štúdia a o uznávaní dokladov o vzdelaní  


Stránka o členských krajinách Európskej únie (pobyt v krajine, štúdium v krajine, školné, ubytovanie, víza, študijné stáže, štipendiá a iné užitočné rady ....)

Zaujímavá stránka o Erasmus programe : http://www.myerasmus.com/