Erasmus+ Staff weeks (search)

V rámci programu Erasmus+ je podporovaná aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku http://staffmobility.eu/staff-week-search. Uchádzať sa o ňu môžu administratívni zamestnanci ako aj pedagógovia. Účasť na Staff weeku je možná aj na nezazmluvnenej univerzite.

PODMIENKY:

1. aktívna účasť s prezentáciou UMB, FF UMB a svojho pracoviska
2. prostredkovanie kontaktu na univerzitu, s ktorou ešte nemáme podpísanú bilaterálnu zmluvu na mobility v rámci programu Erasmus+ za účelom rozširovania mobilitných možností pre študentov a/alebo zamestnancov FF UMB

 

UPOZORNENIE

 - Vyberajte si univerzity, kde nie je potrebné hradiť účastnícky poplatok (registration fee). Tento poplatok nie je oprávneným výdavkom, účastník ho uhrádza z prostriedkov určených na pobytové náklady. Zistite si, aké služby sú zahrnuté v účastníckom poplatku (napr. the trainign program, accomodation for X nights, meals (breakfast, luch and dinner, training materials, etc.)

- Staff weeky majú určený maximálny počet účastníkov (Maximum number of participants). V konečnom dôsledku nemusíte byť organizátorom akceptovaný. Niektoré Staff weeky majú nosnú tému a vyberajú si účastníkov podľa odborného profesného zamerania, aby sa mohli aktívne zapájať do workshopov  (učitelia - administratíva - referáty pre medzinárodné vzťahy - marketing - sociálne vedy - fyzioterapia a rehabilitácie - medzinárodný obchod - inovácie a pod.)


Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB.

Výška grantu: do jednotlivých štátov nájdete v časti Erasmus+ sadzobník grantov

Pravidlá: Učitelia, zamestnanci všetci jednotne prefinancované 4 - 5 dní aktivity + cesta (v prípade cesty autom viacerými účastníkmi naraz, cestu preplácame len vodičovi na základe dohody o použití súkromného MV). Podľa kalkulačky vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK: 4 dni aktivity pri vzdialenosti do 999 km, 5 dní aktivity pri vzdialenosti nad 1000 km.

Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (zamestnancovi bude poskytnutá UNION poistná kartička FF UMB).

Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en Sadzobník grantov: https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-sadzobnik-grantov.html.

Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.

Použitie súkromného MV musí byť scvhálené v GD súčasne so schválením ZPC. Vycestovať môžu viacerí zamestnanci jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému.

Postup schvaľovania ZPC na Erasmus+: riaďte sa pokynmi administrátorky programu Erasmus+.