Komisia pre medzinárodné vzťahy FF UMB

Členovia komisie FF UMB na svojich pracoviskách zabezpečujú:

  • spracúvanie ročných správ a hodnotení prínosu medzinárodných vzťahov pre rozvoj fakulty v tejto oblasti;
  • podnecovali a informovali členov katedry o aktivitách a možnostiach v oblasti zahraničných vzťahov. Riadili sa pokynmi predsedu komisie pre zahraničné vzťahy;
  • zodpovedali za realizáciu Erasmus programu na katedre. Administratívne zabezpečovali Erasmus mobility pedagógov a študentov (outgoing a incoming), vrátane uznávania štúdia resp. praxe študenta absolvovaného na hosťujúcej inštitúcií v zahraničí. Riadili sa pokynmi fakultného Erasmus koordinátora a administrátora;
  • prípravu podkladov na priebežnú inováciu internetovej stránky katedry v cudzojazyčných verziách a jej celkovú úroveň;
  • prijímanie a zabezpečenie pobytu zahraničných hostí vrátane ich odborného programu v spolupráci s vedúcim katedry fakulty.

 predsedníčka komisie:
 prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
 Fakultná Erasmus administrátorka  PhDr. Ingrid Balážová
 členovia:   

 Katedra anglistiky a amerikanistiky

 PhDr. Elena Vallová, PhD.

 Mgr. Michael Eliot Dove, MA

 Katedra etiky a aplikovanej etiky  prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

 Katedra európskych kultúrnych štúdií

 Mgr. Eva Hohn, PhD.
 Katedra filozofie  doc. Mgr. Juraj Šuch, PhD.

 Katedra germanistiky

 prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. 
 Katedra histórie  Mgr. Patrik Kunec, PhD.

 Katedra romanistiky

 Mgr. Dagmar Veselá, PhD.
 Katedra slovanských jazykov  Mgr. Anita Račáková, PhD.

 Katedra slovenského jazyka a komunikácie      

 Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

 Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

 Mgr. Eva Pršová, PhD.
 Katedra telesnej výchovy a športu  Mgr. Dominika Kondrátová, PhD.
 Katedra translatológie doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.
 Katedra sociálnych štúdií a etnológie  Mgr. Roman Hofreiter, PhD.