Komisia pre medzinárodnú spoluprácu FF UMB

Členovia komisie FF UMB na svojich pracoviskách vykonávajú tieto činnosti:

  • spracúvajú ročné správy a hodnotenia prínosu medzinárodných vzťahov pre rozvoj fakulty v tejto oblasti;
  • podnecujú a informujú členov katedry o aktivitách a možnostiach v oblasti zahraničných vzťahov. Riadia sa pokynmi predsedu komisie pre medzinárodnú spoluprácu;
  • zodpovedajú za realizáciu Erasmus programu na katedre. Administratívne zabezpečujú Erasmus mobility pedagógov a študentov (outgoing a incoming) vrátane uznávania štúdia, resp. praxe študenta, absolvovaného na hosťujúcej inštitúcií v zahraničí. Riadia sa pokynmi fakultného Erasmus koordinátora a administrátora;
  • prípravujú podklady na priebežnú inováciu internetovej stránky katedry v cudzojazyčných verziách a jej celkovú úroveň;
  • prijímajú a zabezpečujú pobyty zahraničných hostí vrátane ich odborného programu v spolupráci s vedúcim katedry fakulty.

 predsedníčka komisie:

 prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu

 Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
 Fakultná Erasmus administrátorka  PhDr. Ingrid Balážová
 členovia:   

 Katedra anglistiky a amerikanistiky

 PhDr. Elena Vallová, PhD.

 Mgr. Michael Eliot Dove, B. A.

 Katedra európskych kultúrnych štúdií

 Mgr. Eva Höhn, PhD.
 Katedra filozofie  doc. Mgr. Juraj Šuch, PhD.

 Katedra germanistiky

 prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. 
 Katedra histórie  Mgr. Patrik Kunec, PhD.

 Katedra romanistiky

 Mgr. Dagmar Veselá, PhD.
 Katedra slovanských jazykov  Mgr. Anita Račáková, PhD.

 Katedra slovenského jazyka a komunikácie      

 Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

 Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

 Mgr. Eva Pršová, PhD.
 Katedra telesnej výchovy a športu  Mgr. David Brunn, PhD.
 Katedra sociálnych štúdií a etnológie  Mgr. Roman Hofreiter, PhD.