Komisia pre medzinárodnú spoluprácu FF UMB

Členovia komisie FF UMB na svojich pracoviskách vykonávajú tieto činnosti:

  • spracúvajú ročné správy a hodnotenia prínosu medzinárodných vzťahov pre rozvoj fakulty v tejto oblasti;
  • podnecujú a informujú členov katedry o aktivitách a možnostiach v oblasti zahraničných vzťahov. Riadia sa pokynmi predsedu komisie pre medzinárodnú spoluprácu;
  • zodpovedajú za realizáciu Erasmus programu na katedre. Administratívne zabezpečujú Erasmus mobility pedagógov a študentov (outgoing a incoming) vrátane uznávania štúdia, resp. praxe študenta, absolvovaného na hosťujúcej inštitúcií v zahraničí. Riadia sa pokynmi fakultného Erasmus koordinátora a administrátora;
  • prípravujú podklady na priebežnú inováciu internetovej stránky katedry v cudzojazyčných verziách a jej celkovú úroveň;
  • prijímajú a zabezpečujú pobyty zahraničných hostí vrátane ich odborného programu v spolupráci s vedúcim katedry fakulty.

 predsedníčka komisie:

 prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu

 
Lujza Urbancová, PhD.

Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Telefónne číslo:
048 446 51 35, 048 446 74 19
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K135
 Fakultná Erasmus administrátorka
Mgr. Margaréta Krkošová

Mgr. Margaréta Krkošová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č.14
 členovia:   

 Katedra anglistiky a amerikanistiky

PhDr. Elena Vallová, PhD.

PhDr. Elena Vallová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5024
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 024

Mgr. Michael Dove, B.A.

Mgr. Michael Dove, B.A.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5022
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K022

 Katedra európskych kultúrnych štúdií

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ERASMUS a zahr. mobilít

Telefónne číslo:
048 446 5123
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J015
 Katedra filozofie
doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 321

 Katedra germanistiky

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus a CEEPUS, členka Vedeckej rady UMB

Telefónne číslo:
048 446 5113, 048 446 5511
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
Tajovského 51, č. 113
 Katedra histórie
Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca katedrovej webovej stránky; katedrový koordinátor pre program Erasmus+ a pre e-learningové vzdelávanie

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
1. poschodie, F 118

 Katedra romanistiky

Mgr. Dagmar Veselá, PhD.

Mgr. Dagmar Veselá, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre prax FJ PAT; katedrová koordinátorka pre ERASMUS, rozvrhárka pre FJ, členka komisie pre zahraničné vzťahy FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5116
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 116 (Tajovského 51)
 Katedra slovanských jazykov
Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre medzinárodnú spoluprácu, rozvrhárka pre polonistiku

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
151

 Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy    

 
Mgr. Eva Pršová, PhD.

Mgr. Eva Pršová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová rozvrhárka, koordinátorka pre ERASMUS a zahraničné mobility

Telefónne číslo:
048 446 7329
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F329

 

 
 Katedra telesnej výchovy a športu  
Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Telefónne číslo:
048 446 7558
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
T 030
 Katedra sociálnych štúdií a etnológie
Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7323
Kancelária:
323