Bloomova taxonómia

 

 

BLOOMOVA TAXONÓMIA

 

Kognitívna doména (intelektuálne zručnosti a spôsobilosti)   

 

V oblasti poznávacích cieľov rozlíšil B. S. Bloom (1956) zámery v nasledujúcom poradí: 1. vedomosti (znalosti), 2. pochopenie (porozumenie), 3. aplikácia, 4. analýza, 5. syntéza a  6. evaluácia. Vyučujúci si môže sám sebe položiť otázku, či bude jeho cieľom doviesť žiakov na úroveň vedomostí, pochopenia atď. V súlade s tým sa môžu zostaviť úlohy na vypracovanie a testovacie otázky.

 

1. Vedomosti: povedzte, vymenujte, kto, kde, kedy, ktorý, ako nazývame, čo si pamätáte, čo vyjadruje ..., nájdite, napíšte, zopakujte, pomenujte, uveďte, čo viete, vyberte, priraďte, popíšte, reprodukujte, definujte.

(A) Vedomosti faktografické

Otázky a úlohy:

 • Vymenujte štyri druhy práce, ktoré vykonávali otroci vRíme!
 • Povedzte dve zmeny, ktoré sa udiali vmieste bydliska počas vášho života.

(B) Vedomosti terminologické.

Otázky a úlohy:

 • Ako sa nazývali oblasti za hranicami Itálie, ktoré Rimania dobyli? Aký výraz používame pre armády, ktoré dobyli tieto oblasti?
 • Čo vyjadruje termín „veto"?

 

2. Pochopenie: vysvetlite, povedzte vlastnými slovami, určite, opíšte, ako sa vás to týka, dajte do vzťahu, s čím to súvisí, interpretujte, zdôvodnite, objasnite, skontrolujte, opravte.

            Ide o väčšie celky a súvislosti, ktoré má žiak vysvetliť: používanie historických pojmov v správnych súvislostiach, výklad spoločenskej historickej štruktúry alebo opísanie historického procesu. Otázky v tejto rovine logického uvažovania sú ťažšie ako otázky v rovine vedomostí.

(A) Pojmy.

Otázky a úlohy:

 • Vysvetlite za pomoci dvoch príkladov, prečo „provincia" bola správnym názvom pre dobyté rímske oblasti.
 • Rozlíšte tri stavebné prvky románskej architektúry.

(B) Štruktúry.

Otázky a úlohy:

 • Identifikujte typický spoločný znak chrámového apalácového hospodárstva.
 • Pomocou príkladov zkaždodenného života mužov ažien vantickom Grécku vysvetlite podriadené postavenie ženy vtejto spoločnosti.

(C) Procesy.

Otázky a úlohy:

 • Vysvetlite za pomoci nasledujúcich slov, prečo sa dostali rímski roľníci do problémov: vojna - upadanie - veľkostatkári - otroci.
 • Určite dve príčiny rozdelenia Rímskej ríše.

 

3. Aplikácia: aplikujte, použite, demonštrujte, zostavte, vyriešte problém, vyberte, rozčleňte, rozdeľte, vysvetlite,  dokumentujte.

            Od žiakov sa žiada uplatňovanie získaných vedomostí v nových situáciách.

Otázky a úlohy:

 • Vstarovekom Grécku sa nesmeli ženy zúčastňovať olympijských hier anesmeli sa na ne ani pozerať ztribúny. Súhlasí to snázormi, ktoré všeobecne Gréci mali opostavení žien? Vysvetlite svoju odpoveď.

• Vyberte z článku „Niekoľko číslic o delníkoch v Uhorsku" z 20. 11. 1903 tie údaje, ktoré súvisia s prácou detí v továrňach v Uhorsku.

 • Aplikujte Diamondov „najvšeobecnejší vzorec histórie" na problém, prečo si Európania podmanili Ameriku aprečo tomu nebolo naopak.
 • Ilustrujte na dvoch príkladoch kultúru Veľkej Moravy.

 

4. Analýza: určite ... podstatné znaky ..., uveďte podrobnosti, špecifikujte, vymenujte časti celku, prirovnajte, porovnajte, rozlíšte medzi, ako, vysvetlite (odôvodnite) prečo, aké sú príčiny, aké sú dôsledky, ako by ste začali, aké sú kroky postupu, upravte, vymenujte problémy.  

            Pri analýze majú žiaci objaviť väčšie množstvo informácií a štruktúr a učia sa samostatne rozlišovať, ktorá informácia je podstatná vzhľadom na určitú otázku. Napríklad prečítaním Napoleonovho životopisu zodpovedajú úlohu - aké boli Napoleonove prvoradé politické ciele.

Otázky a úlohy:

 • Nájdite tri špecifické znaky prírodného prostredia, ktoré výrazne ovplyvnili formovanie štátu aspoločnosti vEgypte.
 • Rozlíšte vdvoch znakoch obdobie principátu adominátu.
 • Prečo sa slovenskí podnikatelia ťažšie presadzovali vzakladaní tovární vUhorsku?

 

5. Syntéza: zhrňte, zovšeobecnite, dokážte, usporiadajte, utrieďte, navrhnite, formulujte, zostrojte, vysvetlite dôvody, navrhnite, koľko hypotéz môžete vytvoriť, zložte, rozvíjajte, utvorte nové, vymyslite niečo nové, určite alternatívu.

            Účel syntézy spočíva v tom, že žiaci zostavia nový celok z rôznych informácií. Napríklad po preskúmaní rôzneho pramenného materiálu napíšu žiaci slohovú prácu a použijú zhromaždené informácie.

Otázky a úlohy:

 • Dokážte vplyv duchovnej amateriálnej kultúry najstarších orientálnych civilizácií na európsku kultúru.
 • Zovšeobecnite tri podstatné požiadavky Memoranda národa slovenského.
 • Pokúste sa zhrnúť typické znaky priemyslu na Slovensku koncom 19. storočia.

 

6. Evaluácia (hodnotenie, hodnotiace posudzovanie): posúďte, vyhodnoťte (zhodnoťte), uveďte argumenty pre a proti, podrobte kritike, ktoré sú dobré a zlé, ktoré sa vám páči, zhodnoťte výsledok (dôsledky), uveďte výhody a nevýhody, diskutujte, oponujte, ilustrujte, podporte, obhajujte.

            Evaluácia sa vzťahuje na úsudok odôvodnený argumentmi. Môže sa napríklad žiadať vysvetlenie, či určitý politický alebo ekonomický vývoj bol pre obyvateľstvo nejakej krajiny priaznivý alebo nepriaznivý.

Otázky a úlohy:

 • Uveďte tri pozitívne atri negatívne znaky aténskej demokracie.
 • Zhodnoťte na troch konkrétnych príkladoch pôsobenie Konštantína aMetoda.
 • Posúďte tzv. Pandorine dary priemyselnej revolúcie (priemyselných revolúcií) ľudstvu.
 • Viete obhájiť uvedený názor (výrok)?

 

 

 

Afektívna doména

 

            Súvisí s pozornosťou, záujmom, estetickým cítením, morálnymi a inými postojmi, názormi, pocitmi a hodnotami, ocenením dôležitosti, získaním povedomia o niečom, reakciou na niečo, videním morálnej dilemy, vcítením sa do historickej reality ľudí, okolností a možností ich konania v konkrétnej historickej dobe a pod.

Otázky a úlohy:

 • Odborníci odhadujú, že na svete vsúčasnosti dospelí nútia kpráci asi 120 až 250 miliónov detí vo veku od piatich do štrnásť rokov. Aký je tvoj názor, že dospelí zneužívajú prácu detí vo svoj prospech? Včom podľa vás spočívajú príčiny zneužívania detskej práce aj na začiatku 21. storočia?
 • Ako vnímali ľudia 17. storočia čarodejnícke procesy?

 

Psychomotorická doména

 

            Ide o senzomotorické zručnosti, ktoré sa týkajú zmyslového vnímania, pohybov a vzájomnej koordinácie vnemov a pohybov. Pokyny: nakreslite, narysujte, urobte náčrt.

Otázky a úlohy:

 • Zakreslite do obrysovej mapy Slovenska tri významné keltské hradiská.
 • Nakreslite obrysovú mapu Uhorska avyznačte vnej najdôležitejšie železničné trate.
 • Narysujte množinový zápis charakteristických znakov priemyslu na Slovensku koncom 19. storočia.

 

 

___________________________________________________________________________

 

Poznámka:

 

Hoci v princípe je možné trénovať analýzu, syntézu a evaluáciu takým spôsobom, aby ich mohli používať aj žiaci základnej školy, je zrejmé, že pri týchto zručnostiach sa vyžaduje od žiakov viac ako pri vedomostiach, pochopení aplikácii poznatkov. Analýzu, syntézu a evaluáciu je tiež ťažké použiť v testoch a pri skúšaní.

Aplikácia Bloomovej taxonómie prináša nesporné výhody do výučby dejepisu, má prednosti predovšetkým z hľadiska formulácie cieľov učenia a z hľadiska zhody v použitých označeniach. Ak učiteľ prijme klasifikáciu, potom si jasnejšie môže uvedomiť, čo sa rozumie pod vedomosťami, aplikáciou alebo hodnotením. Klasifikácia zároveň umožňuje učiteľovi spoznať aj úroveň náročnosti výučby dejepisu i rovnomernejšie rozvíjanie jednotlivých kognitívnych funkcií. V praktickej výučbe poskytuje učiteľovi dobrý návod, keď rozmýšľa ako postaviť otázku, úlohu, ako vysvetliť učivo, aby nerozvíjalo len pamäť, vnímanie, analýzu, príčinnosť - kauzálne myslenie, ale aj všetky poznávacie funkcie. Ďalej taxonómia môže učiteľovi napomôcť pri zostavovaní testov, ktoré prevažne preverujú vedomosti (faktografiu). Bloomova taxonómia učiteľovi poskytuje dobrý zdroj na formuláciu, štruktúrovanie otázok podľa jednotlivých kognitívnych rovín. K nevýhodám taxonómie patrí hlavne odtrhnutie stránok ľudského učenia tým, že sú rozdelené na kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú oblasť, čo môže viesť k riziku formálneho chápania vzdelávania.

___________________________________________________________________________

 

Ak si chcete stiahnuť tento text vo formáte WORD, kliknite TU.