DIDAKTIKA DEJEPISU (Konkrétne témy na skúšku)

 

 

 

Podmienky na absolvovanie a ukončenie predmetu:

 

 

Absolvovanie kontaktných hodín a záverečného hodnotenia: kredity sú pridelené len v prípade získania minimálne 65 bodov. Študent má právo na jeden opravný termín. Hodnotenie sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice: A (100 – 94 %), B (93 – 87 %), C (86 – 80 %), D (79 – 73 %), E (72 – 65 %). Kredity sa pridelia študentovi, ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov. 

 

a)  priebežné hodnotenie:

 

Absolvovanie semináru z didaktiky dejepisu: 0-40 bodov (aktívna účasť: 20 b. + seminárna práca: 20 b.).                                    

 

b) záverečné hodnotenie:

Skúška: písomná časť (okruh A - test) + ústna časť (okruh B): 0-60 bodov.

 

Maximálny celkový počet bodov 100. Kredity sa pridelia študentovi, ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov.

 

Okruh A (písomná časť) 

 

 

 

TEST na základe:

(1.) prednášok,

(2.) skrípt

 

- KMEŤ, M.: História a dejepis (Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu). 

    1. vyd.: Banská Bystrica : Belianum, 2017; 2. rozšírené vydanie: Žilina, 2018. 

 

Publikácia sa dá zakúpiť  na stránke www.ipv.sk (Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina).

 

 

Pri tvorbe testu (a tém ústnej skúšky) zo skrípt vynechávam

-  z 3. kapitoly podkapitoly 3.1 až 3.5, 3.8,

- zo 4. kapitoly podkapitoly 4.2, 4.9, 4.10,

- zo 6. kapitoly podkapitolu 6.1 a

- celé kapitoly 7. a 8. 

 

 

 

Ďalšia odporúčaná literatúra z didaktiky dejepisu:

 

- LABISSCHOVÁ, Denisa – GRACOVÁ, Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravskej univerzity, 2008.

- KRATOCHVÍL, V.: Didaktické modely na rozvoj znalostí a intelektových schopností žiakov vo výučbe dejepisu na základných a stredných školách. Prešov: MC, 2004.

- KRATOCHVÍL, V.: Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov. Bratislava: FF UK, 2004.

- KRATOCHVÍL, V.: Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu k predpokladom výučby, 2019.

- JANČURA, M. - BOJKOVÁ, A. (eds.): Dejiny tvoríš ty!

- JULÍNEK, S a kol.: Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno 2008.

- ALBERTY, J.: Didaktika dejepisu. Banská Bystrica: UMB, 1992.

 

 

 

Okruh B (ústna časť)

 

1. Historické hodnoty Uhorska, habsburskej monarchie a česko-slovenského štátu pre dejiny Slovenska a Slovákov.

2. Vymenujte a zdôvodnite svoj výber 5 najvýznamnejších osobností zo slovenských dejín.

3. Vymenujte a zdôvodnite svoj výber 5 najvýznamnejších osobností zo svetových dejín od staroveku po 15. storočie.

4. Vymenujte a zdôvodnite svoj výber 5 najvýznamnejších osobností zo svetových dejín od 16. storočia do 20. storočia.

5. Vymenujte a charakterizujte 5 najvýznamnejších období v slovenských dejinách.

6. Vymenujte a charakterizujte po 3 významné osobnosti z dejín všetkých 5 susedných národov.

7. Vysvetlite pojmy: uhorské, maďarské, československé a slovenské dejiny.

8. Európske dimenzie slovenských národných dejín.

9. Kultúra – jeden z kľúčových pojmov dejepisného vyučovania, historická kultúra.

10. Humanizácia dejepisného vyučovania.

11. Sporné problémy moderných stredoeurópskych dejín a ich výučby.

12. Úloha kresťanstva (a cirkví) v dejinách Slovenska a Slovákov.

13. Propaganda a dejepis.

14. Beletria (súdobá, historická) a literatúra faktu vo výučbe dejepisu.

15. Problém etnogenézy Slovákov a reflexia národných dejín. Vysvetlite pojmy: etnikum, národ, identita. Vysvetlite prejavy nacionalizmu, šovinizmu a xenofóbie v dejinách a ich dôsledky.

16. Vysvetlite fenomén otrokárstva v dejinách.

17. Predstavte 5 významných ženských postáv histórie. Svoj výber odôvodnite.

18. Problematika členenia dejín a historických disciplín. 

19. Výhody a nevýhody geografického reliéfu Slovenska v histórii. Aké udalosti a okolnosti vplývali na demografický vývoj obyvateľstva Slovenska?

20. Kultúrne a morálne hodnoty vo výučbe dejepisu.

21. Didaktické fenomény výučby praveku. Prečo učiť/neučiť prehistóriu a protohistóriu?

22. Didaktické fenomény stredovekých dejín. Prečo a ako ich učiť?

23. Didaktické fenomény dejín 20. storočia. Prečo a ako ich učiť?

24. Problematika výučby dejín národnostných menšín na území Slovenska a výučby dejín Slovákov ako príslušníkov národnostnej menšiny v zahraničí.

25. Medzi kolaboráciou a odbojom (kontroverzné témy z dejín 2. svetovej vojny).

26. Kontroverzné postavy dejín v dejepisnom vyučovaní na konkrétnych príkladoch.

27. Film v dejepisnom vyučovaní.                   

28. Tzv. pseudovedecká história a konšpiračné teórie vs. výučba dejepisu.

29. Environmentálna výchova a koncepcia každodennosti v školskej praxi dejepisu. Človek a zvieratá v dejinách (súvislosti a vzájomné väzby).

30. Čo je história, kto je historik? Čo je dejepis, kto je učiteľ dejepisu? 

 

 

K ústnej časti si každý študent pripraví vlastný zoznam prečítanej literatúry v zložení: 1 titul odbornej (vedeckej) monografie, 1 titul klasickej historiografie, 3 tituly literatúry faktu, 2 tituly memoárov, 3 tituly beletrie či populárnej literatúry;   

+ zoznam 5 filmov - pričom odôvodní ich využitie vo výučbe.  

 

 

Odporúčaný  (možný) výber:

 

1. MEMOÁRE

- Xenofón: Anabáza

- Daniel Krman: Itinerarium

- Ján Francisci: Vlastný životopis

- Winston Churchill: Mé životní začátky

- Stefan Zweig: Svet včerajška

- Adolf Parlesák: Habešská odysea

- Gejza Medrický: Minister spomína

- Ján Košút: Cez červený očistec

- Artur London: Doznání

...

2. HISTORIOGRAFIA (A KRONIKY) 

- Hérodotos: Dejiny

- Tukydides: Dejiny peloponézskej vojny

- Caesar: Zápisky o vojne v Galii / Zápisky o občianskej vojne

- Josephus Flavius: Židovská válka

- Prokopios: Válka s Góty

- Michal Psellos: Byzantské letopisy

- Jean Froissart: Kronika stoleté války

- Voltaire: Vláda Karola XII. / Storočie Ľudovíta XIV.

- Edward Gibbon: Úpadok a zánik Rímskej ríše

- William H. Prescott: Dějiny dobytí Peru (alebo Dějiny dobytí Mexika)

...

3. LITERATÚRA FAKTU

- Vojtech Zamarovský: Objavenie Tróje (...)

- Alexander Solženicyn: Súostrovie GULAG

- Laco Zrubec: Osobnosti našej minulosti

- Paull Carell: Operace Barbarossa

- Pavel Dvořák: Stopy dávnej minulosti 1 (alebo 2 atď.)

- Karel Richter: Osudný omyl generála Vlasova

- Roman Holec: Poslední Habsburgovci a Slovensko

- Sharan Newman: Skutočná história v pozadí Da Vinciho kódu

- Tomáš Winkler. Perom a mečom

- Miloš Hubáček: Pacifik v plamenech (alebo Ofenzíva v Pacifiku, Boj o Filipíny atď.)

- Christian Jacq: Starobylý Egypt deň po dni (alebo Egypt veľkých faraónov)

...

4. HISTORICKÁ BELETRIA A POPULÁRNA LITERATÚRA 

- A. Jirásek: Bratrstvo

- H. Sienkiewicz: Ohňom a mečom (alebo PotopaPán Wolodyjowski)

- Ľ. Zúbek: Doktor Jesenius

- V. Jan: Batuchán

- J. Lenčo: Žena medzi kráľmi (alebo Odyseus, bronz a krv)

- A. Hykisch: Čas majstrov (alebo Milujte kráľovnú)

- C. McCulloughová: Caesarove ženy (alebo Obľúbenci šťasteny, Veniec z trávy)

- U. Eco: Baudolino

- A. Grey: Saigon

- J. Karika: Na smrť

- J. Červenák: Strážcovia Varadína (...)

...

5. DOBOVÁ BELETRIA

Epos o Gilgamešovi (Zamarovský - Matouš, 1975)

- Apuleius: Premeny alebo Zlatý somár

- K. Mikszáth: Prípad mladého Nosthyho s Marikou Tóthovou

- I. Andrić: Paša Omer Latas (alebo Travnická kronikaMost na Drine)

- Jégé: Cesta životom

- Timrava: Ťapákovci

- J. Jesenský: Demokrati

...