DIDAKTIKA DEJEPISU (SEMINÁRNE PRÁCE)

  

 

Historická a didaktická analýza vybranej publikácie:

 

-          stručná anotácia (predstavenie publikácie, vlastný postoj)

-          odborná historická analýza: prínos, nedostatky, diskutabilné údaje... v komparácii s inými zdrojmi

-          didaktická analýza: uveďte, aká je didaktická valorita tematiky – v oblasti intelektuálnej, etickej, estetickej, čo patrí k štandardnému učivu (udalosti, dátumy, osobnosti), aké vyučovacie postupy či metódy sú najvhodnejšie pre využitie publikácie, resp. jej vybraných častí (textov), ďalšie použiteľné didaktické médiá (ďalšia odporúčaná literatúra, filmy, dokudrámy, webové stránky), začlenenie do konkrétnych fáz vyučovacej hodiny 

 

 1. BERANOVÁ, Magdaléna: Slované
 2. BOTÍKOVÁ, Marta – ŠVECOVÁ, Soňa – JAKUBÍKOVÁ, Kornélia: Tradície slovenskej rodiny
 3. DEMMEL, József: Ľudovít Štúr (Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí)
 4. DEMMEL, József: Panslávi v kaštieli
 5. FORRÓ, Tomáš: Donbas (Svadobný apartmán v hoteli Vojna)
 6. HARARI, Yuval Noah: Sapiens stručná história ľudstva
 7. HOLEC, Roman: Poslední Habsburgovci a Slovensko
 8. HOLEC, Roman – BOVAN, Marián: V službách cisára Františka Jozefa (Z pamätí lokaja a dvornej dámy)
 9. HRUBOŇ, Anton: „Za slovenský štát, za novú Európu!“ (Hlinkova garda v období nemeckej okupácie)
 10. HRUBOŇ, Anton: Alexander Mach (Radikál z povolania)
 11. HRUBOŇ, Anton – KRIŠTOFÍK, Juraj (zost.): Partizáni a Slovensko
 12. JABLONICKÝ, Jozef: Povstanie bez legiend
 13. KMEŤ, Miroslav: Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1
 14. KRUPA, Ondrej: Kalendárne obyčaje I. – III. (...stačí 1 diel)
 15. KUNEC, Patrik: Uhorskí a poľskí účastníci americkej revolúcie (1775 – 1783)
 16. LENDVAI, Paul: Tisíc let maďarského národa
 17. LIPTÁK, Ľubomír: Storočie dlhšie ako sto rokov
 18. MÁCELOVÁ, Marta: Slovania vo Zvolenskej kotline
 19. MALINIAK, Pavol: Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku
 20. MALINIAK, Pavol – NAGY, Imrich (zost.): Turek na obzore (Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom)
 21. MIČKO, Peter: Hospodárska politika slovenského štátu (Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 – 1945)
 22. MINTALOVÁ ZUBERCOVÁ, Zora: Ako sme kedysi žili (Obrazy každodenného života našich predkov)
 23. NÁDASKÁ, Katarína: Čary a veštby (Mágia v ľudovej kultúre Slovenska)
 24. NÁDASKÁ, Katarína – MICHÁLEK, Ján: Čerti, bosorky a iné strašidlá
 25. RYCHLÍK, Jan: 1918 Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Česko-Slovenska
 26. SNYDER, Timothy: Krvavé územie (Európa medzi Hitlerom a Stalinom)
 27. ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku
 28. ŠMIGEĽ, Michal – MIČKO, Peter: Evakuácia v znamení úteku (Utečenci z Ukrajiny a Poľska na Slovensku v roku 1944)
 29. TIBENSKÝ, Ján – URBANCOVÁ, Viera: Slovensko očami Európy 900 – 1850
 30. TOMEČEK, Oto: Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice
 31. URBANCOVÁ, Viera: Počiatky slovenskej etnografie
 32. VÁŇA, Zdeněk: Svět slovanských bohů a démonů