Etnická história TÉMY

 

 

 
  1. Zmeny slovenského osídlenia v novovekom Uhorsku

KUČEROVÁ, Kvetoslava: Etnické zmeny na Slovensku od 16. do polovice 18. storočia. In: Historický časopis. Roč. 31, č. 4 (1983), s. 523-543.

HORVÁTH, Pavel – SEDLÁK, František: Zemepánske mestá a mestečká a ich prínos pre rozvoj slovenskej národnosti v období neskorého feudalizmu. In: Historický časopis. Roč. 29, č. 6 (1981), s. 877-896.

SVETOŇ, Ján: Slováci v Maďarsku, 1942

SVETOŇ, Ján: Slováci v európskom zahraničí, 1943

HORVÁTH, Pavol: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia.

GOMBOŠ, Ján (ed.): Slováci v južnej časti Dolnej zeme (od konca 17. do konca 18. storočia) / výber z prameňov, 2008

KMEŤ, Miroslav: Prejavy slovenskej etnicity a uhorského vlastenectva  v regionálnej historiografii dolnozemských Slovákov z békešsko-čanádskej oblasti. In: Acta historica Neosoliensia 7, 2004, s. 61-75.

KMEŤ, Miroslav: Slovenské dolnozemské enklávy v reflexii Štúrových politických novín. In: Acta historica Neosoliensia 8,  2005, s. 87-101.

HRIVNÁK, Michal a kol.: Kultúrne dedičstvo budapeštianskych Slovákov  

BENŽA, Mojmír a kol.: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe

MANGA, János: Slovenské etnické skupiny v Maďarsku. In: Národopis Slovákov v Maďarsku, 1, 1975, s. 9-51.

 

  2. Vývoj maďarsko-slovenskej etnickej hranice v novoveku

BOTÍK, Ján: Etnická história Slovenska

LISZKA, J.: Národopis Maďarov na Slovensku

ČAPLOVIČ, J.: Etnografia Slovákov v Uhorsku

KOLLAI, I. (ed.): Rozštiepená minulosť / Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov

BEKSICS, G.: Maďarizácia a pomaďarčovanie s osobitným zreteľom na naše mestá

ZUBKO, Peter: Slováci na maďarskom území Abovskej a Zemplínskej stolice (18. až prvá polovica 20. stor.). In: Acta historica Neosoliensia, 6, 2006, s. 81-97

KÄFER, István: Vzájomnosti slovensko-maďarské

HORVÁTH, Pavel (ed.): Listy poddaných z rokov 1538-1848, 1955

TIBENSKÝ, Ján: Chvály a obrany slovenského národa

TILKOVSZKY, Loránt: K dejinám Slovákov v Maďarsku 1919-1945 / A szlovákok történetéhez Magyarországon 1919-1945. (Správy vládneho komisára a iné hlásenia. Pramene o inšpekciách slovenských obcí z hľadiska národnostnej politiky).

BRAXATORIS, Ondrej: Uherští Slováci v Hontském a Zvolenském kraji (1815). In: Urbancová, Viera: Slovenská etnografia v 19. storočí. Martin: 1987. S. 273-287.

3. Etnicko-demografické výskumy Alexeja Petrova

PETROV, A.: Národopisná mapa Uher podle úředního lexikonu osad z roku 1773. Praha: Česká akademie věd a umění, 1924. 134 s.

PETROV, A.: Neznámy rukopisný materiál pro historickou demografii Slovenska a Podkarpatské Rusi z r. 1864-65. Fr. Pesty: Helység névtára – Seznam osad Uher. Praha: Zvláštní otisk z Věstníku Kr. Čes. Spol. nauk, 1926. 94 s.

PETROV, A.: Sborník Fr. Pestyho Helység névtára – Seznam osad v Uhrách z r. 1864-65 jako pramen historicko-demografických údajů o slovenských a karpatoruských osadách. Praha: Česká akademie věd a umění, 1927. 160 s.

PETROV, A.: Příspěvky k historické demografii Slovenska v XVIII. – XIX. století. Praha: Česká akademie věd a umění, 1928.

4. Etnická história Cigánov / Rómov

HORVÁTHOVÁ, E.: Cigáni na Slovensku, 1964

MANN, A.: Rómsky dejepis

FRASER, A.: Cikáni

LIÉGEOIS, J.-P.: Rómovia / Cigáni / kočovníci, 1997

5. Nemecké osídlenie v Uhorsku (stav k polovici 19. storočia)

PÖSS, O.: Dejiny a kultúra karpatských Nemcov, 2005

ŠKULTÉTY, J.: Nemci na Slovensku

RÁBIK, V.: Nemecké osídlenie na území Zvolenskej župy v stredoveku. In: Historický časopis, 49, 2001, 1, s. 37-62.

RÁBIK, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku, 2006

 

4. Chorváti, Srbi a Bulhari na Slovensku

BOTÍK, Ján: Etnická história Slovenska, 2007

 

6. Etnické dejiny krajín bývalej Juhoslávie

7. Etnické dejiny Bulharska, Macedónska, Albánska a Grécka

8. Židovské osídlenie v strednej a východnej Európe

JELINEK

MINÁRIK

FRANEK

Dějiny východních Židů

 

9. Etnická história Rusínov

MAGOCSI, P. R.: Karpatskí Rusíni. In: Slovenský národopis, 40, 1992, 2, s. 183-192.

KONEČNÝ, S.: Rusíni na Slovensku a ich národné povedomie v období socializmu. In: Etnické minority na Slovensku (história, súčasnosť, súvislosti), s. 69-81.

DANILÁK, M.: Dejiny Rusínov-Ukrajincov v slovenskej historiografii. In: Historický časopis, 50, 2002, 1, s. 80-89.

ULIČNÝ, F.: Podiel Rusov, Rusínov na dosídľovaní Slovenska v stredoveku. In: Slavica Slovaca, 28, 1993, 1-2, s. 21-29.

 

10. Vývoj etnografických skupín Maďarov na Slovensku

LISZKA, J.: Národopis Maďarov na Slovensku, 2003

BOTÍK, Ján: Etnická história Slovenska, 2007

 

11. Jazykové dejiny Európy: 5. stor. BC až 10. stor. AD

OSTLER, N.: Říše slova. Jazykové dějiny světa, 2007

 

12. Jazykové dejiny Európy: príbeh francúzštiny a angličtiny

OSTLER, N.: Říše slova. Jazykové dějiny světa, 2007

 

13. Európske jazyky a etnické skupiny v Zámorí

OSTLER, N.: Říše slova. Jazykové dějiny světa, 2007

 

  14. Etnické dejiny východnej Európy

 

15. Etnické pomery na Pyrenejskom polostrove (súčasný stav)

  16. Etnické pomery v oblasti Álp (súčasný stav)

Encyklopedická literatúra:

HUBINGER, V. – HONZÁK, F. – POLIŠENSKÝ, J.: Národy celého světa, 1985

WOLF, J.: Abeceda národů, 1984

PRICE, G. a kol.: Encyklopedie jazyků Evropy, 2002

MRUŠKOVIČ, V.: Europa linguarum nationumqve / Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia, 2008

ŠATAVA, Leoš: Národnostní menšiny v Evropě