HOSPITAČNÝ ZÁZNAM

 

 

                                  H O S P I T A Č N Ý     Z Á Z N A M

 

 

 

Vyučujúci: ______________________________                Dátum: _____________________

 

Predmet:    ______________________________                Trieda: _____________________

 

Tematický celok: _____________________________________________________________

 

Názov témy: ________________________________________________________________

 

Škola: _______________________________­­­­­           Cvičný učiteľ:_____________________

 

Typ hodiny: __________________________

 

 

 

1. Preverovanie:                                                            2. Hodnotenie vedomostí:

        problémové        /  2                                                         mierne                  / 1

        pamäťové           /  0                                                         spravodlivé           / 2

        aplikované          / 2                                                          prísne                   / 1

        kombinované      / 1                                                          žiadne                   / 0

        dlhé                     / 0                                                        výborné                / 3

        primerané            / 1                                                        priemerné             / 1

        povrchné             / 0                                                         podpriemerné       / 0

        individuálne        / 1                                                          nedostatočné        / 0

        frontálne             / 1                           

        skupinové           / 1

        kombinované      / 2                                                 4. Obsahová správnosť učiva:

        žiadne                 / 0                                                           výborná                / 3

                                                                                                 primeraná            / 2

3. Použité metódy:                                                                   s istými chybami / 1

         informatívne              / 2                                                    zásadné chyby     / 0

         regulatívne (PC)        / 1                                                     značná závislosť

         heuristické                 / 3                                                    na príprave           / 0

         produkčné                 / 2

         diktovanie                 / 0                                           5. Voľba učiva:              

         práca s literatúrou     / 2                                                     mnoho                  / 1

         práca s prameňmi      / 3                                                    primerane            / 2

         mentálne mapovanie / 3                                                     málo                     / 0

 

6. Upevňovanie vedomostí:                                            7. Miera osvojenia nového učiva:

          zhrnutie učiva učiteľom       / 1                                          výborná                / 3

          zhrnutie učiva žiakmi           / 2                                         veľmi dobrá         / 2

          rozhovor k prehlb. učiva      / 2                                          slabá                    / 1

          aplikovanie                           / 2                                        nedostatočná       / 0

          žiadne                                   / 0                                       nezisťovaná         / 0

 

                                                                                                           


 

8. Uplatňovanie Bloomovej taxonómie:                      9. Učebné pomôcky a didaktická

     Otázky a úlohy iba pre kognitívnu oblasť /1                technika:

                               čiastočne pre afektívnu   / 2                  mal a nepoužíval             / 0

                               pre kognitívnu aj afektívnu  / 3              nevhodné                        / 0

                               aj pre psychomotorickú        / 2             málo účinné                     / 0

                                                                                          nepripravené                    / 0

10. Dodržiavanie didaktických zásad:                              účinné                              / 3

          názornosti                                  / 3                            textové pomôcky            / 2

          primeranosti a indiv. prístupu   / 2                               vizuálne pomôcky           / 2

          systematickosti                          / 2                            počítač, video                 / 2

          humanizácie výučby dejepisu   / 2                               iné                                   / 2

          demýtizácie histórie                   / 1

          multiperspektivity                      / 1

          regionalizmu                              / 2                    11. Rozvoj sociálnych zručností

          využívania medzipredmetových                              a myšlienkovej kultúry žiakov:

          vzťahov                                     / 1                            výborne               / 3

                                                                                          primerane            / 2

12. Uplatňovanie stratégií učiteľa                                    neprimerane        / 0

      dejepisu, t. j. dejiny majú:                                         vôbec                  / 0

          byť zaujímavé                          / 3

          poskytovať prehľad                 / 2                      13. Realizácia kognitívnej oblasti:            

          učiť premýšľať o dobre a zle   / 2                                 prevaha faktografie       / 1

          inšpirovať                                / 2                              súvislosti                       / 2

          udržiavať živé tradície             / 2                                problémy                      / 3

          viesť k vytváraniu kritického

          stanoviska                                / 2                       14. Časový plán hodiny:

          politicky utvárať                      / 2                                dodržal(a)                  / 2

          viesť k poznaniu seba samého / 2                                 ostal mu (jej) čas       / 1

          viesť k úvahám                        / 2                                prekročil(a) čas          / 0

                                                                                            nezvládol/nezvládla   / 0

 

15. Otázky overujúce vybavovanie znalostí:        16. Otázky vedúce žiaka k premýšľaniu:

           žiadne                                     / 0                             žiadne                                            / 0        

           zisťujúce porozumenie           / 1                                vzbudzujúce zvedavosť a záujem / 2

           zisťujúce ťažkosti                   / 2                                zameriavajúce pozornosť              / 3

           kontrolujúce učenie                / 1                               zisťujúce názory, pocity

           vedúce k ďalšiemu učeniu      / 2                                a skúsenosti                                   / 2

                                                                                          podnecujúce diskusiu                    / 3

 

 

17. Aktivizácia žiakov:         (A)  preverovanie   (B)  osvojovanie  (C)  upevňovanie

           sústavná                                       / 3                           / 3                          / 3

           miestami                                      / 1                           / 1                          / 1

           nedostatočná                                / 0                           / 0                          / 0

           nevhodná                                     / 0                           / 0                          / 0

           žiadna                                          / 0                           / 0                          / 0

 

 

 

 

 

18. Domáca úloha:                                                       19. Disciplína:

           z nového učiva          / 1                                                výborná            / 2

           z opakovania             / 1                                                priemerná         / 1

           vysvetlená                 / 1                                                slabá                 / 0

           nevysvetlená             / 0

           žiadna                       / 0                                       20. Vzťah k žiakom:

           neprimeraná              / 0                                                 autoritatívny     / 0

           primeraná                  / 2                                                 liberálny           / 0

           reproduktívna           / 1                                                  nevyhranený    / 0

           samostatná tvorivá    / 3                                                 demokratický   / 0  

           kooperatívna             / 3

 

21. Hlas:    silný              / 1                                          22. Reč:  spisovná        / 2

                  slabý             / 1                                                        hovorová      / 0

                  veľmi tichý   / 0                                                          plynulá         / 1

                  primeraný     / 2                                                         monotónna   / 0

                                                                                                   rýchla           / 0

 

 

 

Poznámky:

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenia - závery:

 

 

 

Celkové hodnotenie (A - F):[1]

 

 

 

Podpisy:           

                              _______________________                          _______________________

 

  

 


 


 

[1] A - výborne, B - veľmi dobre, C - dobre, D - uspokojivo, E - dostatočne, F - nedostatočne.