PRAX PEDAGOGICKÁ (AKTUÁLNE)

 

 

PRAX_ZS_2019 / 2020

 

Katedra histórie FF UMB

 

Priebežná náčuvová pedagogická prax študentov 1. Mgr. ročníka zimnom semestri akademického roka 2019 / 2020

 

1.      Kekeňáková                 Sj  (6)       ZŠ Ďumbierska           Mgr. Šubová       5. hod. (11.50)

        Kostur                                                 GAS                     Mgr. Copková    5. hod.  (11.45)

        Sobolová

        Srničková

        Štang

        Šufliarska

 

2.      Bukovčáková             Aj  (7)        ZŠ Tr. SNP 20           Mgr. El Hajry        1. hod.  (8.00)

         Darnayová                                       GAS                   Mgr. Cabanová      3. hod. (10.00)

         Krupová

         Nosková

         Pohanka               

         Rapák

         Ventová

 

3.      Baláž                            Ge  (6)           GAS                   Mgr. Cabanová          3. hod. (10.00)

        Caban                                            ZŠ Tr. SNP 20          Mgr. El Hajry             1. hod.  (8.00)

        Csutorová

        Červeňanský

        Dekyšský

        Nociar

 

4.      Hrubčová                       Fi  (2)            GAS                  Mgr. Copková             5. hod.  (11.45)

         Kováčik                                       ZŠ Ďumbierska         Mgr. Šubová              5. hod. (11.50)

         Murín                            Rj  (1)

         Ličková                         Tv  (1)

_______________________________________________________________________________

POZNÁMKA:

 

PRIEBEŽNÁ NÁČUVOVÁ PRAX ZAČÍNA V UTOROK  24.  9.  2019, A TO U  PRVEJ  UVEDENEJ  CVIČNEJ  UČITEĽKY.

 

V POSLEDNOM  OKTÓBROVOM TÝŽDNI (utorok 29. 10.) SA SKUPINY VYMENIA A POKRAČUJÚ U DRUHEJ UVEDENEJ CVIČNEJ UČITEĽKY, ABY ABSLOLVOVALI PRAX I NA DRUHOM TYPE ŠKOLY.

 

 

Študenti sú povinní byť v triede načas. V škole musia byť prítomní najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. Študenti uvedení v zozname na 1. mieste v skupine („zodpovední vedúci“) prevezmú najneskôr do 26. 9. 2019 od doc. Kmeťa výkazy k pedagogickej praxi. Tieto po ukončení praxe odovzdajú ako podklad ku klasifikácii. 

 

Každý poslucháč je povinný zúčastňovať sa priebežnej praxe v celom rozsahu, to znamená: zúčastňovať sa náčuvov a rozborov, na vyučovacích hodinách si robiť poznámky. Účasť na praxi potvrdzuje cvičný učiteľ vo výkaze.            

Možné pripomienky k rozvrhu alebo menoslovu  mi oznámte včas!

 

Nie je dovolené samovoľne meniť skupiny!

Problémy v súvislosti s praxou riešim počas konzultačných hodín, resp. mailom.

 

Podklady pre hodnotenie predmetu:  

Výkaz spolu s esejou o priebehu náčuvovej praxe (min. 3 strany A4).

 

Úspešný priebeh praxe želá...                  

doc. PaedDr. M. Kmeť, PhD.

 

 

 

PRAX_LETNÝ SEMESTER_2019/2020

 

Katedra histórie FF UMB

Priebežná výstupovápedagogická prax študentov 2. Mgr. ročníkazimnom semestri akademického roka 2019 / 2020

 

1.      Beňuš                          Sj (5)            ZŠ Ďumbierska          Mgr. A. Šubová          5. hod. (11.50)

         Böhmerová

         Bursa

         Gerátová

         Hallayová

 

2.      Chovanová                  Sj (4)                     GAS               Mgr. Copková                 6. hod. (13.00)

         Milanová

         Sahuľová

         Spíro

         Sabolová                   Rj  (1)

 

3.      Basárová                    Aj  (4)                    GAS               Mgr. E. Cabanová           3. hod. (10.00)

         Dzurošková

         Menšíková

         Kuchárová

         Babková                    Nj  (1)

 

4.      Glutová                     Aj  (5)                 ZŠ  Spojová          Dr. Ľ. Tomková            4. hod.  (10.55)

         Kasan

         Tarcalová

         Tkáčik

         Vojtušová

 

5.      Baďura                      Fi  (5)                ZŠ Tr. SNP 20       Mgr. M. El Hajry          4. hod.  (10.50)    

         Fidrik

         Chalupský

         Morová

         Nepšinský

 

6.      Bodor                        Ge  (4)              ZŠ Tr. SNP 20        Mgr. M. El Hajry         1. hod.  (8.00)

         Filo

         Lorenc

         Rerko

 

7.      Mračník                     Ge  (3)               ZŠ  Spojová          Dr. Ľ. Tomková           6. hod.  (12.45)

         Munčák

         Vronka

         Hricko                          Tv  (2) 

         Melišová

 

__________________________________________________________________________________

POZNÁMKA:

 

 

PRIEBEŽNÁ  VÝSTUPOVÁ  PRAX  ZAČÍNA  VO  ŠTVRTOK  26.  9.  2019.

 

Študenti sú povinní byť v triede načas. V škole musia byť prítomní najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. Študenti uvedení v zozname na 1. mieste v skupine („zodpovední vedúci“) prevezmú najneskôr do 3. 10. 2019 od doc. Kmeťa (resp. p. sekretárky) výkazy k pedagogickej praxi. Tieto po ukončení praxe odovzdajú ako podklad ku klasifikácii. 

 

Možné pripomienky k rozvrhu alebo menoslovu mi oznámte včas!

 

Nie je dovolené samovoľne meniť skupiny! Problémy v súvislosti s praxou riešim počas konzultačných hodín, resp. mailom.

Ku klasifikácii je nutné absolvovať minimálne 2 výstupy!

 

Podklady pre hodnotenie predmetu:  

1/ výkazy (t. j. záznam o účasti a klasifikácia cvičným učiteľom),

2/ autodiagnostika + kritické hodnotenie ďalších spolužiakov v skup. (na základe poznámok z hodín a rozborov),

3/ dve prípravy na jednotlivé vlastné odučené hodiny.

 

                          Úspešný priebeh praxe želá...                                                                                                

doc. PaedDr. M. Kmeť, PhD.

 

 

 

 

 

 

SÚVISLÁ PRAX

 

13 hodín, z toho výučba 12 hodín (ZŠ a SŠ)

 

1.) hodnotenie (a klasifikácia) podpísané cvičným učiteľom (plus pečiatka školy)

2.) 2 vzorové prípravy

3.) vlastný rozvrh odučených hodín (s názvami tém)

4.) autodiagnostika