PRAX PEDAGOGICKÁ (AKTUÁLNE)

 

Upozornenie pre absolvovanie praxe na školách v zimnom semestri akademického roka 2021/2022:

 

budete potrebovať rúško, očkovací preukaz, resp. aktuálny test (!!!)

+ zakaždým vyplníte prehlásenie o bezinfekčnosti

 

 

PRAX_ZIMNÝ SEMESTER_2021/2022

 

Katedra histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

Priebežná náčuvová pedagogická prax študentov  1. Mgr. ročníka zimnom semestri akademického roka 2021 / 2022

 

 

 

       1. skup.             Aj (6)                          GAS                Mgr. Cabanová               3. hod.  (10.00)

 

 

Bínová                

 

Cyprichová

 

Hešková

 

Kupka

 

Rados

 

Vlčáková

 

 

 

        2. skup.            Sj (6)                      ZŠ Tr. SNP 20       Mgr. Mája El Hajry          2. hod.  (8.55)

 

 

Csonka                 

 

Durbáková

 

Häringová

 

Kalinová

 

Kavecká

 

Kvasniaková

 

 

 

        3. skup.             Sj (5)                     ZŠ Golianova         Mgr. Snopková               3. hod.  (9.55)

 

 

Labdíková             

 

Marschallová

 

Matysová M.

 

Michaleková

 

Straková

 

 

 

        4. skup.             Ge (5)              GAS Komenského ul.       Dr. Findrová                3. hod. (9.40)

 

                                                                       (pred prvým stretnutím volajte na č. 0907 808 228)

 

Hnat                       

 

Lauko

 

Nemček

 

Ondrejková

 

Pribilinec

 

 

 

        5. skup.                                  Katolícke gym. Š. Moysesa     Dr. Šípka                5. hod. (11.50) 

                           

 žiaľ, zriaďovateľ zrušil povolenie na vykonanie praxe (dohodneme sa na náhrade)

 

Gašpar                     Tv (3)        

 

Lednická                                          

 

Mošková

 

Matysová A.              Bi (1)

 

___________________________________________________________________________

 

 

POZNÁMKA:

 

PRIEBEŽNÁ NÁČUVOVÁ PRAX ZAČÍNA VO UTOROK  28.  9.  2021.

 

Študenti sú povinní byť v triede načas. V škole musia byť prítomní najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny.

Študenti uvedení v zozname na 1. mieste v skupine („zodpovední vedúci“) prevezmú najneskôr do štvrtku 7. 10. 2020 od prof. Kmeťa (resp. od p. sekretárky) výkazy k pedagogickej praxi.

Tieto po ukončení praxe odovzdajú ako podklad ku klasifikácii.  

 

Možné pripomienky k rozvrhu alebo menoslovu mi oznámte včas!

 

Nie je dovolené samovoľne meniť skupiny! Problémy v súvislosti s praxou riešim počas konzultačných hodín, resp. mailom.

 

 

 

Podklady pre hodnotenie predmetu:  

 

1/ výkaz (t. j. záznam o účasti podpísaná cvičným učiteľom),

 

2/ esej  na základe poznámok z hodín a rozborov (min. rozsah 3 strany A4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežná výstupová pedagogická prax študentov  2. Mgr. ročníka zimnom semestri akademického roka 2021/ 2022

 

 

 

 

1.    Hrivňáková              Sj  (5)  ZŠ SSV Skuteckého ul.   Mgr. Rosiarová    4. hod.  (10.50)

 

       Janitorová                                                          (skupina začne prax až 7. 10. !!!)

 

       Veverková                                               

 

       Zaťková

 

      (Brenkusová)

 

 

 

 

 

2.      Ištvánová                Aj  (5)        ZŠ Tr. SNP 20        Mgr. El Hajry      6. hod.  (12.45)      

 

         Jakubíková                                       

 

         Vargová

 

         Vašová

 

         Zlámalová

 

         

 

3.      Baláž                      Ge  (3)      ZŠ Tr. SNP 20          Mgr. El Hajry      2. hod.  (8.55)  

 

         Maslák                                 

 

         Slivková                   

 

         Kamenský                Bi  (2)

 

         Kolenová

 

 

 

4.       Farkaš                     Fi (2)              GAS               Mgr. Cabanová      5. hod. (10.50) 

 

          Lukáčová                   

 

          Holán                     Tv (1)        

 

          Zlámalová               Aj  (1)         

 

___________________________________________________________________________

 

 

POZNÁMKA:

 

PRIEBEŽNÁ VÝSTUPOVÁ PRAX ZAČÍNA VO ŠTVRTOK  30.  9.  2021.

 

Študenti sú povinní byť v triede načas. V škole musia byť prítomní najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny.

Študenti uvedení v zozname na 1. mieste v skupine („zodpovední vedúci“) prevezmú najneskôr do 6. 10. 2020 od doc. Kmeťa (resp. od p. sekretárky) výkazy k pedagogickej praxi.

Tieto po ukončení praxe odovzdajú ako podklad ku klasifikácii.  

 

Možné pripomienky k rozvrhu alebo menoslovu mi oznámte včas!

 

Nie je dovolené samovoľne meniť skupiny! Problémy v súvislosti s praxou riešim počas konzultačných hodín, resp. mailom.

 

Ku klasifikácii je nutné absolvovať minimálne 2 výstupy!

 

 

 

Podklady pre hodnotenie predmetu:  

 

1/ výkaz (t. j. záznam o účasti a klasifikácia cvičným učiteľom),

 

2/ autodiagnostika + kritické hodnotenie ďalších spolužiakov v skup. (na základe poznámok z hodín a rozborov),

 

3/ dve prípravy na jednotlivé vlastné odučené hodiny.          

 

 

 

Tlačivá potrebné pre realizáciu súvislej pedagogickej praxe sú zverejnené na stránke fakulty:

 

https://www.ff.umb.sk/studium/pedagogicke-praxe-denna-forma-studia/pedagogicka-prax-denne-studium-suvisla-prax-ls-2021-2022/

 

 

 

Kritériom hodnotenia priebežnej praxe (v 1. roč. Mgr.) v letnom semestri tohto ak. roka budú – na konci semestra odovzdané 2 vzorové prípravy s komentárom na vybrané témy konkrétneho ročníka, a  to na ZŠ a na gymnáziu (podľa vzoru na stránke).

Alternatívy: 

- Vytvorenie podporných didaktických materiálov (pracovné listy, videá, audionahrávky a pod.), konzultované s vedúcim praxe (alebo s cvičným učiteľom).

- Seminárna práca vypracovaná na základe analýzy vybraných edukačných programov (napr. Dejepis inak.youtube). 

- Doučovanie predmetu, realizované vo vlastnej réžii školy (cviční učitelia konzultujú ciele doučovania, prostriedky a realizujú so študentmi a študentkami reflexiu doučovania), overiteľné vedúcim praxe. 

 

 

 

Kritériom hodnotenia súvislej praxe (v 2. roč. Mgr.) v letnom semestri tohto ak. roka budú takisto – na konci semestra odovzdané 2 vzorové prípravy s komentárom, a to na ZŠ a na gymnáziu (podľa vzoru na stránke).

Pokiaľ sa vám podarilo realizovať prax reálne či online, tak odovzdáte aj autodiagnostiku vašich výstupov.

 

POZNÁMKY:

Komentované prípravy: študenti komentujú vytvorenú prípravu na vyučovanie tak, ako si predstavujú priebeh vyučovacej hodiny.

 

Témy vyberajte a spracujte podľa ŠVP (www.statpedu.sk).

Nezabudnite na uvedenie zdrojov tak didaktickej, ako aj odbornej prípravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAX_ZIMNÝ SEMESTER_2020/2021

Katedra histórie FF UMB

 

 

 

         

__________________________________________________________________________________

POZNÁMKA:

PRIEBEŽNÁ VÝSTUPOVÁ PRAX ZAČÍNA VO ŠTVRTOK  1.  10.  2020.

Študenti sú povinní byť v triede načas. V škole musia byť prítomní najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. Študenti uvedení v zozname na 1. mieste v skupine („zodpovední vedúci“) prevezmú najneskôr do 7. 10. 2020 od doc. Kmeťa (resp. od p. sekretárky) výkazy k pedagogickej praxi. Tieto po ukončení praxe odovzdajú ako podklad ku klasifikácii.  

Možné pripomienky k rozvrhu alebo menoslovu mi oznámte včas!

Nie je dovolené samovoľne meniť skupiny! Problémy v súvislosti s praxou riešim počas konzultačných hodín, resp. mailom.

Ku klasifikácii je nutné absolvovať minimálne 2 výstupy!

 

Podklady pre hodnotenie predmetu:  

1/ výkaz (t. j. záznam o účasti a klasifikácia cvičným učiteľom),

2/ autodiagnostika + kritické hodnotenie ďalších spolužiakov v skup. (na základe poznámok z hodín a rozborov),

3/ dve prípravy na jednotlivé vlastné odučené hodiny.          

 

        

                                                                doc. PaedDr. M. Kmeť, PhD.

Letný semester 

2. roč. Mgr. SÚVISLÁ PRAX

 

13 hodín, z toho výučba 12 hodín (ZŠ a SŠ)

 

1.) hodnotenie (a klasifikácia) podpísané cvičným učiteľom (plus pečiatka školy)

2.) 2 vzorové prípravy

3.) vlastný rozvrh odučených hodín (s názvami tém)

4.) autodiagnostika