PRAX PEDAGOGICKÁ (AKTUÁLNE)

 

 

PRAX_LETNÝ SEMESTER_2019/2020

Katedra histórie FF UMB

Priebežná výstupová pedagogická prax študentov 1. Mgr. ročníka letnom semestri akademického roka 2019 / 2020 

 

1.     Kekeňáková           Sj  (5)       ZŠ Tr. SNP 20           Mgr. El Hajry         1. hod.  (8.00)

        Kostur                                                 

        Srničková      

        Šufliarska

 

2.      Bukovčáková        Aj  (4)        ZŠ Tr. SNP 20           Mgr. El Hajry        3. hod.  (9.55)

         Darnayová                                       

         Krupová

         Nosková

         Murín                    Rj  (1)

 

         

3.      Pohanka                Aj  (4)            GAS          Mgr. Copková       5. hod.  (11.45) - utorok

         Rapák                                                                                        a 6. hod.  (13.00) - streda

         Štang

         Vantová

 

4.      Baláž                    Ge  (4)           ZŠ Ďumbierska           Mgr. Šubová       5. hod. (11.50)

         Caban                                 

         Csutorová

         Červeňanský

         Ličková                 Tv  (1)

 

5.      Dekyšský              Ge  (2)            GAS                    Mgr. Cabanová          3. hod. (10.00)

         Nociar

         Hrubčová              Fi  (2)            

         Kováčik                         

 /5. skup. začne neskôr – až po telefonickom dohovore s cvičnou učiteľkou; kontakt dám osobne/ 

         

__________________________________________________________________________________

POZNÁMKA:

PRIEBEŽNÁ VÝSTUPOVÁ PRAX ZAČÍNA VO ŠTVRTOK  13.  2.  2020.

Študenti sú povinní byť v triede načas. V škole musia byť prítomní najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. Študenti uvedení v zozname na 1. mieste v skupine („zodpovední vedúci“) prevezmú najneskôr do 12. 2. 2020 od doc. Kmeťa (resp. p. sekretárky) výkazy k pedagogickej praxi. Tieto po ukončení praxe odovzdajú ako podklad ku klasifikácii.  

Možné pripomienky k rozvrhu alebo menoslovu mi oznámte včas!

Nie je dovolené samovoľne meniť skupiny! Problémy v súvislosti s praxou riešim počas konzultačných hodín, resp. mailom.

Ku klasifikácii je nutné absolvovať minimálne 2 výstupy!

Podklady pre hodnotenie predmetu:  

1/ výkazy (t. j. záznam o účasti a klasifikácia cvičným učiteľom),

2/ autodiagnostika + kritické hodnotenie ďalších spolužiakov v skup. (na základe poznámok z hodín a rozborov),

3/ dve prípravy na jednotlivé vlastné odučené hodiny.

                   

                                                                doc. PaedDr. M. Kmeť, PhD.

 

2. roč. Mgr. SÚVISLÁ PRAX

 

13 hodín, z toho výučba 12 hodín (ZŠ a SŠ)

 

1.) hodnotenie (a klasifikácia) podpísané cvičným učiteľom (plus pečiatka školy)

2.) 2 vzorové prípravy

3.) vlastný rozvrh odučených hodín (s názvami tém)

4.) autodiagnostika