PRAX PEDAGOGICKÁ (AKTUÁLNE)

Kritériom hodnotenia priebežnej praxe (v 1. roč. Mgr.) v letnom semestri tohto ak. roka budú – na konci semestra odovzdané 2 vzorové prípravy s komentárom na vybrané témy konkrétneho ročníka, a  to na ZŠ a na gymnáziu (podľa vzoru na stránke).

Alternatívy: 

- Vytvorenie podporných didaktických materiálov (pracovné listy, videá, audionahrávky a pod.), konzultované s vedúcim praxe (alebo s cvičným učiteľom).

- Seminárna práca vypracovaná na základe analýzy vybraných edukačných programov (napr. Dejepis inak.youtube). 

- Doučovanie predmetu, realizované vo vlastnej réžii školy (cviční učitelia konzultujú ciele doučovania, prostriedky a realizujú so študentmi a študentkami reflexiu doučovania), overiteľné vedúcim praxe. 

 

 

 

Kritériom hodnotenia súvislej praxe (v 2. roč. Mgr.) v letnom semestri tohto ak. roka budú takisto – na konci semestra odovzdané 2 vzorové prípravy s komentárom, a to na ZŠ a na gymnáziu (podľa vzoru na stránke).

Pokiaľ sa vám podarilo realizovať prax reálne či online, tak odovzdáte aj autodiagnostiku vašich výstupov.

 

POZNÁMKY:

Komentované prípravy: študenti komentujú vytvorenú prípravu na vyučovanie tak, ako si predstavujú priebeh vyučovacej hodiny.

 

Témy vyberajte a spracujte podľa ŠVP (www.statpedu.sk).

Nezabudnite na uvedenie zdrojov tak didaktickej, ako aj odbornej prípravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAX_ZIMNÝ SEMESTER_2020/2021

Katedra histórie FF UMB

 

 

Priebežná náčuvová pedagogická prax študentov  1. Mgr. ročníka zimnom semestri akademického roka 2020 / 2021

 

1.     Brenkusová               Sj  (5)             GAS                   Mgr. Copková        2. hod.  (8.55)

        Hrivňáková           

        Janitorová                                                 

        Veverková      

        Zaťková

        Farkaš                        Fi (1)

 

2.      Ištvánová                 Aj  (5)        ZŠ Tr. SNP 20           Mgr. El Hajry        1. hod.  (8.00)

         Jakubíková                                       

         Vargová

         Vašová

         Zlámalová

         Lukáčová                   Fi (1)        

         

3.      Baláž                      Ge  (3)                GAS                 Mgr. Cabanová         

         Maslák                                 

         Slivková

         Straková                    Bi  (2)           

         Kamenský                     

         Holan                       Tv (1)                               

 

        

3. skupina u Mgr. Cabanovej sa dohovorí na kontaktnej hodine telefonicky: 0917 406 579

         

__________________________________________________________________________________

POZNÁMKA:

PRIEBEŽNÁ NÁČUVOVÁ PRAX ZAČÍNA VO UTOROK  29.  9.  2020.

Študenti sú povinní byť v triede načas. V škole musia byť prítomní najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. Študenti uvedení v zozname na 1. mieste v skupine („zodpovední vedúci“) prevezmú najneskôr do 5. 10. 2020 od doc. Kmeťa (resp. od p. sekretárky) výkazy k pedagogickej praxi. Tieto po ukončení praxe odovzdajú ako podklad ku klasifikácii.  

Možné pripomienky k rozvrhu alebo menoslovu mi oznámte včas!

Nie je dovolené samovoľne meniť skupiny! Problémy v súvislosti s praxou riešim počas konzultačných hodín, resp. mailom.

 

Podklady pre hodnotenie predmetu:  

1/ výkaz (t. j. záznam o účasti podpísaná cvičným učiteľom),

2/ esej  na základe poznámok z hodín a rozborov (min. rozsah 3 strany A4).

                   

                                                                

 

 

 

Priebežná výstupová pedagogická prax študentov  2. Mgr. ročníka v zimnom semestri akademického roka 2020 / 2021

 

1.     Bačová                     Sj  (5)             GAS                   Mgr. Copková        2. hod.  (8.55)

        Kekeňáková           

        Kostur                                                 

        Srničková      

        Šufliarska

 

2.      Bukovčáková         Aj  (5)        ZŠ Tr. SNP 20           Mgr. El Hajry        3. hod.  (9.55)

         Darnayová                                       

         Krupová

         Nosková

         Pohanka

         

3.      Rapák                   Aj  (3)        ZŠ Tr. SNP 20           Mgr. El Hajry        2. hod.  (8.55)   

         Štang

         Vantová

         Hrubčová                Fi  (2)

          Kováčik                            

 

4.      Baláž                    Ge  (4)                GAS                 Mgr. Cabanová         

         Caban                                 

         Csutorová

         Červeňanský

         Murín                     Rj  (1)           

                               

 

5.      Dekyšský              Ge  (3)       ZŠ Spojová                Dr. Tomková         3. hod. (10.00)    

         Ivanič

         Nociar

          Ličková                  Tv  (1)

                                                                                                   

        

4. skupina u Mgr. Cabanovej sa dohovorí na kontaktnej hodine telefonicky: 0917 406 579

         

__________________________________________________________________________________

POZNÁMKA:

PRIEBEŽNÁ VÝSTUPOVÁ PRAX ZAČÍNA VO ŠTVRTOK  1.  10.  2020.

Študenti sú povinní byť v triede načas. V škole musia byť prítomní najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. Študenti uvedení v zozname na 1. mieste v skupine („zodpovední vedúci“) prevezmú najneskôr do 7. 10. 2020 od doc. Kmeťa (resp. od p. sekretárky) výkazy k pedagogickej praxi. Tieto po ukončení praxe odovzdajú ako podklad ku klasifikácii.  

Možné pripomienky k rozvrhu alebo menoslovu mi oznámte včas!

Nie je dovolené samovoľne meniť skupiny! Problémy v súvislosti s praxou riešim počas konzultačných hodín, resp. mailom.

Ku klasifikácii je nutné absolvovať minimálne 2 výstupy!

 

Podklady pre hodnotenie predmetu:  

1/ výkaz (t. j. záznam o účasti a klasifikácia cvičným učiteľom),

2/ autodiagnostika + kritické hodnotenie ďalších spolužiakov v skup. (na základe poznámok z hodín a rozborov),

3/ dve prípravy na jednotlivé vlastné odučené hodiny.          

 

        

                                                                doc. PaedDr. M. Kmeť, PhD.

Letný semester 

2. roč. Mgr. SÚVISLÁ PRAX

 

13 hodín, z toho výučba 12 hodín (ZŠ a SŠ)

 

1.) hodnotenie (a klasifikácia) podpísané cvičným učiteľom (plus pečiatka školy)

2.) 2 vzorové prípravy

3.) vlastný rozvrh odučených hodín (s názvami tém)

4.) autodiagnostika