SEMINÁRNE PRÁCE_Historiografia zahraničných Slovákov

 

- Prínos A. Petrova (Příspěvky k historické demografii Sovenska v 18.-19. storočí, 1928) a J. Auerhana (Československá větev v Jugoslavii, 1930) k histórii dolnozemských Slovákov

- Prínos Pavla Michalka (Rozhovory učiteľa so sedliakmi ...) a Jána Čaploviča (Slováci v Uhorsku, Etnografia Slovákov v Uhorsku) k dejinám dolnozemských Slovákov

- Komparácia Pamätností békeš-čabianskych od Ľudovíta Haana (1866) a Dejepisu mestečka Sarvaš od Michala Žilinského (1872)

- Komparácia monografií Slováci vo svete 1 (1980) od Jána Siráckeho a Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1 (2012) od Miroslava Kmeťa

- Dejiny bulharských Slovákov vo svetle Ročeniek Spolku Slovákov z Bulharska 

- Problematika dejín dolnozemských (alebo argentinských, kanadských…) Slovákov v periodiku Slováci v zahraničí

- Problematika dejín dolnozemských Slovákov v periodiku Slovenský národopis

- Problematika dejín dolnozemských Slovákov v periodikách Acta historica Neosoliensia a Historický časopis

- Analýza Dejín amerických Slovákov od Konštantína Čulena

- Dejiny zahraničných Slovákov v historickej literatúre faktu (Jančovic, Borguľa - Švihran, Guba...)

- Etnická história Slovákov v prácach Jána Botíka

- Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. a v prvej polovici 20. storočia

- Dejiny budapeštianskych Slovákov v prácach Anny Kováčovej a Ľuboša Kačírka

- Osobnosti slovenskej Dolnej zeme: Michal Žilinský a Ľudovít Žigmund Szeberényi

- Samuel Čelovský a Samuel Jovankovič o histórii vojvodinských Slovákov