ŠTÁTNICE (témy DiDe)

DIDAKTIKA DEJEPISU 

 tematické okruhy (Mgr.)                                             

 

1. Najvýznamnejšie koncepcie (stratégie) a problémy vyučovania dejepisu

2. Učebnice dejepisu, čítanky, pracovné zošity, atlasy – ako pomôcky pre učiteľa a žiaka  

3. Písomný a auditívny historický prameň vo výučbe dejepisu (na príklade vybranej témy)  

4. Obraz v dejepisnom vyučovaní (vizuálne pramene na príklade vybranej témy)  

5.  Súdobá a súčasná historiografia v dejepisnom vyučovaní 

6. Európske dimenzie slovenských dejín a funkcia výučby dejepisu pri európskej integrácii  

7. Environmentálne dejiny a výučba dejepisu    

8. Dejiny každodenného života v dejepise (na vybraných príkladoch)   

9. Internet a moderné technológie vo výučbe dejepisu 

10. Tzv. prierezové témy ŠVP v dejepisnom vyučovaní    

11. Sporné problémy moderných stredoeurópskych dejín a ich výučby  

12. Využitie filmu a dokudrámy v dejepise    

13. Regionálna história vo výučbe  

14. Výučba národných dejín a problematika nacionalizmu. „Dejiny nenávisti“ ako zvláštny fenomén z pohľadu didaktiky dejepisu. Možnosti humanizácie dejepisného vyučovania      

15. Prehľad histórie dejepisného vyučovania na Slovensku    

16. Funkcia faktografie a mentálne mapovanie v dejepise    

17. Biografické postupy vo výučbe dejepisu. Fenomén historickej osobnosti vo výučbe dejepisu  

18. Bloomova taxonómia cieľových kategórií vo výučbe dejepisu, jej význam v plánovaní vyučovania  

19. Beletria, memoáre a literatúra faktu vo výučbe dejepisu  

20. Historická geografia vo výučbe dejepisu    

21. Fenomén fotografie a dejepisné vyučovanie  

22. Historické mýty a stereotypy v dejepisnom vyučovaní    

23. Pomocné historické vedy vo výučbe dejepisu 

24. Motivácia a aktualizácia v dejepise    

25. Problematika rôznych spoločenských vied v dejepisnom vyučovaní. 

26. Historické hodnoty Uhorska pre dejiny Slovenska a Slovákov. Historické hodnoty česko-slovenského štátu pre Slovákov

27. Didaktické fenomény starovekých a stredovekých dejín  

28. Didaktické fenomény dejín 18. - 20. storočia

29. Problematika výučby dejín národnostných menšín na území Slovenska a výučby dejín Slovákov ako príslušníkov národnostnej menšiny v zahraničí 

30. Didaktická hodnota a charakter vybraného tematického celku a spôsob jeho realizácie a využitia vo vyučovacom procese    

[Uveďte, aká je didaktická valorita dejepisného učiva – v oblasti intelektuálnej, etickej, estetickej ..., čo je štandardné učivo (udalosti, dátumy, osobnosti ...), aké vyučovacie postupy a metódy sú najvhodnejšie, súbor použiteľných vyučovacích prostriedkov (využitie konkrétnych pomôcok), tematicko-organizačné rozčlenenie do vyučovacích hodín, odporúčaná literatúra, resp. filmy, dokudrámy, webové stránky.]