Tézy k skúškam (DiDe, MoTr)

 

TÉZY Z DIDAKTIKY DEJEPISU

 

 

 

1. Pojem a predmet vedy o vyučovaní dejepisu

2. Vznik a vývoj didaktiky dejepisu na Slovensku

3. Získavanie pedagogickej kvalifikácie k výučbe dejepisu

4. Prehľad dejín vyučovania dejepisu s osobitným zreteľom na všeobecnovzdelávacie školy

5. Vyučovanie dejepisu v iných štátoch

6. Obsah, ciele a úlohy vyučovania dejepisu

7. Mentálne mapovanie v dejepise

8. Zvláštnosti vyučovacieho procesu pri vyučovaní dejepisu

9. Osobitosti uplatňovania didaktických zásad v dejepise

10. Vyučovacie prostriedky a pomôcky

11. Vyučovacie metódy a postupy pri výučbe dejepisu

12. Organizačné formy vyučovania dejepisu

13. Príprava na vyučovanie

14. Aktuálne didaktické modely vo výučbe dejepisu

15. Regionálna história v predmete dejepis

16. Enviromentálna problematika vo výučbe dejepisu

17. Maturitná skúška z dejepisu

18. Seminár z dejepisu na stredných školách, špecifiká a možnosti predmetu

19. Charakteristika základných historických pojmov, vzťahov a súvislostí vo vyučovaní dejepisu v rámci vzdelávacích štandardov základných a stredných škôl

20. Orientácia v dejepisnej literatúre (využiteľnej v pedagogickej praxi, t. j. v historiografii, literatúre faktu a beletrii - min. 10 titulov)

21. Tzv. pseudovedecká historiografia a konšpiračné teórie

 

 

Odporúčaná literatúra:

 

- ALBERTY, J.: Didaktika dejepisu. Banská Bystrica: UMB, 1992.

- LABISSCHOVÁ, Denisa - GRACOVÁ, Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravskej univerzity, 2008.

- KMEŤ, M.: História a dejepis (Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu). Banská Bystrica: Belianum, 2017.

- MEJSTŘÍK, V. a kol.: Metodika dějepisu jako učebního předmětu. Praha: SPN, 1964.

- ČAPEK, V.: Didaktika dějepisu I - II. Praha: SPN, 1985.

- JANOVSKÝ : Základy didaktiky dejepisu.

- VASIĽOVÁ, D.: Typológia vyučovacích hodín dejepisu. Prešov: MC, 1999.

- KRATOCHVÍL, V.: Didaktické modely na rozvoj znalostí a intelektových schopností žiakov vo výučbe dejepisu na základných a stredných školách. Prešov: MC, 2004.

-KRATOCHVÍL, V.: Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov. Bratislava: FF UK, 2004.

- Regionálna história vo výučbe dejepisu. Zborník vystúpení a referátov ... Zost. K. Fremal, S. Matejkin. Banská Bystrica: FHV UMB, 1995.

- DANIŠ, M. - KRATOCHVÍL, V. - ŠNIRCOVÁ, B.: Dejepis 1. Rukoväť učiteľa. Bratislava: Orbis Pictus I

stropolitana, 2003.

- Ako moderne vyučovať dejepis. Zborník ... Zost. J. Gál. Banská Bystrica: MC, 1997.

- Zborník č. 4. Zost. K. Fremal, V. Varinský. Banská Bystrica: FHV UMB, 1997.

- ZELINA, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: Iris 1996.

- KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.

- PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.

- PRUCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál, 1997.

- PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: Jak pracovat s kurikulem. Praha: Portál, 1998.

- KOŽUCHOVÁ, M. a kol.: Didaktika pre učiteľov základných a stredných škôl. Bratislava: Veda, 2000.

- GEISS, I.: Dějiny světa v souvislostech. Praha: Ivo Železný, 2005.

 

K skúške z didaktiky dejepisu: prehľad vybraných 10 titulov literatúry

 

 

 


 

MODERNÉ TRENDY VO VYUČOVANÍ DEJEPISU

 

(TÉZY NA SEMESTRÁLNU SKÚŠKU)

 

 

 

1. Čo rozumieme pod modernizáciou dejepisného vyučovania

2. Modernizácia obsahu výučby dejepisu

3. Pojem modernej koncepcie vyučovania v dejepise

4. Charakteristika jednotlivých koncepcií vyučovania

5. Netradičné metódy a vyučovacie postupy v dejepise

6. Aktuálne spôsoby výučby regionálnych dejín

7. Učebnica dejepisu ako metodicko-pluralitný podnet pre učiteľa a žiaka

8. Historický písomný prameň v škole (modely analýzy a multiperspektívne konštrukcie)

9. Historický vizuálny prameň v škole (verbalizovanie neverbalizovaného prameňa)

10. Problematika výchovného pôsobenia v dejepisnom vyučovaní (včítane problematiky

multikultúrnej výchovy)

11. Európske dimenzie v dejepisnom vyučovaní

12. Nové technológie vo výučbe dejepisu

13. Problematika tvorby učebníc, textových a obrazových učebných pomôcok

14. Možnosti nových spôsobov, metód a koncepcií výučby dejepisu v budúcnosti

15. Vyučovacie prostriedky modernej výučby dejepisu

16. Prierezové témy vo výučbe dejepisu

17. Environmentálne dejiny v dejepisnom vyučovaní

18. Špecifiká obsahu predmetu dejepis podľa ŠVP

19. Internet v dejepise

20. Vizuálna komunikácia v dejepise (zásady PowerPointovej prezentácie)

 

 

 

Odporúčaná literatúra:

 

- Štátny vzdelávací program

- KRATOCHVÍL, V.: Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov. Bratislava, 2004.

- FISHER, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, 1997.

- ČERVENKA, S.: Angažované učení. Praha, 1992.

- HORÁK, F.: Aktivizující didaktické metody. Olomouc, 1991.

- ZELINA, M.: Humanizácia školstva. Bratislava, 1993.

- PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha, 1997.

- PASCH,M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, 1998.

- KALHOUS, Z., OBST, O. a kol.: Školní didaktika. Praha, 1998.

- KOŽUCHOVÁ, M. a kol.: Didaktika pre učiteľov zákl. a stred. škôl. Bratislava, 2000.

- TUREK, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava, 1997.

- FERGUSSON, N. a kol.: Virtuální dějiny. Historické alternativy. Praha: Dokořán, 2001.

- STELLER, F. - POLÁČEK, J. a kol.: Internet nejen pro historiky. Praha: Grada Publishing, 2003.

- REICHHOLF, J.: Žiť a prežiť. Bratislava: 1999. 

 

PREDNÁŠKY...